Hotărârea nr. 361/2015

Modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 753/2005, republicată, prin care s-a aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr.  361

din data de  23  iulie  2015

 

 

 

 

            Privind: modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 753/2005,  republicată, prin care s-a aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. Braşov;

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 23 iulie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. Braşov, înregistrate cu nr. 55.397/2015, prin care s-a propus modificarea H.C.L. nr. 753/2005, republicată, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. Braşov;

            Având în vedere prevederile art. 10, alin. (2), lit. b) şi art. 14, alin. (3) din Legea nr. 46 din 19 martie 2008 - Codul Silvic, cu modificările şi completările ulterioare;

            Văzând şi prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 180/2005, republicată, privind aprobarea constituirii Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A.;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. b, c, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art. 1. Se aprobă modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 753 din 19 decembrie 2005, republicată, prin care s-a aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A., după cum urmează :

            Se modifică şi se completează Regulamentul de organizare şi funcţionare al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. astfel:

            CAPITOLUL VI - Organele de conducere

            Art. 11

            Organele de conducere ale Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. sunt:

            - Consiliul de administraţie;

            - Director - Şef Ocol

            Art. 12

            1) Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A. este administrată de un Consiliu de administraţie, format conform prevederilor legale în vigoare;

            2) Consiliul de administraţie este constituit din:

            a) un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice, conform prevederilor legale în vigoare;

            b) un reprezentant al autorităţii tutelare, conform prevederilor legale în vigoare;

            c) persoane cu experienţă în administrarea/ managementul unor regii autonome sau societăţi comerciale profitabile din domeniul de activitate al regiei, inclusiv societăţi comerciale din sectorul privat, conform prevederilor legale în vigoare;

            3) Desemnarea membrilor Consiliului de administraţie se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

            4) Membrii consiliului de administraţie sunt numiţi pentru o perioadă de 4 ani, mandatul acestora putând fi reînnoit;

            5) Lista membrilor Consiliului de administraţie este publicată, conform prevederilor legale în vigoare, pe întreaga durată a mandatului acestora;

            6) Autoritatea publică tutelară încheie cu administratorii desemnaţi contracte de mandat, conform prevederilor legale în vigoare;

            7) Consiliul de administraţie elaborează şi prezintă autorităţii publice tutelare spre aprobare planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite în contractele de mandat, conform prevederilor legale în vigoare;

  // 

 

-  02  -

           

            8) Membrii Consiliului de administraţie pot fi revocaţi oricând pe durata mandatului acestora, de către autoritatea publică tutelară; în cazul în care revocarea survine fără justă cauză administratorul este îndreptăţit la plata unor daune-interese, conform prevederilor legale în vigoare;

            9) Remuneraţia membrilor Consiliului de administraţie este stabilită de către autoritatea publică tutelară, în structura şi limitele prevăzute de lege;

            10) Membrii Consiliului de administraţie nu pot face parte din mai mult de 5 consilii de administraţie ale unor regii autonome sau societăţi comerciale, numărul acestora fiind cel stabilit de autoritatea publică tutelară.

            Art. 13

            Consiliul de administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi hotărăşte în toate problemele privind activitatea Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. cu excepţia celor care, potrivit legii, sunt date în competenţa altor organe.

            Art. 14

            1) Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii de bază:

            a) aprobă direcţiile principale de activitate şi de dezvoltare a regiei autonome;

            b) verifică funcţionarea sistemului de control intern/ managerial, implementarea politicilor contabile şi realizarea planificării financiare;

            c) numeşte şi revocă directorii tehnic şi economic şi stabileşte remuneraţia lor;

            d) evaluează activitatea directorilor, verifică execuţia contractelor de mandat ale acestora;

            e) elaborează raportul semestrial prezentat autorităţii publice tutelare privitor la activitatea regiei, la solicitarea autorităţii tutelare, raport care include şi informaţii referitoare la execuţia contractelor de mandat ale directorilor şi execuţia contractului individual de muncă al directorului-şef ocol;

            f) organizează concurs/selecţie în vederea ocupării postului de director-şef ocol şi încheie contract individual de muncă pe durată nedeterminată cu acesta, urmare a comunicării hotărârii de numire emisă de Consiliul Local al Municipiului Braşov;

            g) stabileşte salariul directorului-şef ocol, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

            h) evaluează activitatea directorului-şef ocol.

            2) În cadrul Consiliului de administraţie se constituie comitetul de audit, format din 3 administratori neexecutivi, conform prevederilor legale în vigoare;

            3) Consiliul de administraţie reprezintă regia autonomă în raport cu terţii şi în justiţie. În lipsa unei stipulaţii contrare în actul de înfiinţare, Consiliul de administraţie reprezintă regia prin preşedintele său;

            4) Consiliul de administraţie îşi exercită mandatul cu prudenţa şi diligenţa unui bun administrator, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

            Art. 15

            1) Administratorii sunt răspunzători de îndeplinirea tuturor obligaţiilor prevăzute de lege şi de prezentul regulament;

            2) Administratorii răspund pentru prejudiciile cauzate regiei prin actele îndeplinite de directori/directorul-şef ocol, când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcţiei lor;

            3) Administratorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediaţi dacă, având cunoştinţă de neregulile săvârşite de aceştia, nu le comunică auditorilor interni şi auditorului financiar şi nici autorităţii publice tutelare;

            4) Răspunderea pentru actele săvârşite de un alt administrator sau pentru omisiuni nu se întinde şi la administratorii care au făcut să se consemneze în registrul deciziilor Consiliului de administraţie împotrivirea lor şi i-au încunoştinţat despre aceasta, în scris, pe auditorii interni, auditorul financiar şi autoritatea publică tutelară;

            5) Acţiunea în răspundere împotriva administratorilor este introdusă de autoritatea publică tutelară, prin conducătorul acesteia.

            Art. 16

            1) Administratorul care are într-o anumită operaţiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor regiei autonome trebuie să îi înştiinţeze despre aceasta pe ceilalţi administratori şi pe auditorii interni şi să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operaţiune.

            2) Aceeaşi obligaţie o are administratorul în cazul în care soţul sau soţia sa, rudele ori afinii săi până la gradul IV inclusiv sunt interesaţi într-o anumită operaţiune.

            3) Administratorul care nu a respectat prevederile alin. (1) şi (2) răspunde pentru daunele produse regiei autonome.

 

              // 

 

-  03  -

 

            Art. 17

            Evaluarea activităţii administratorilor de către autoritatea tutelară se face anual, conform prevederilor legale în vigoare.

            Art. 18

            1) Consiliul de administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. se întruneşte în şedinţă ordinară lunar, la convocarea preşedintelui acestuia şi ori de câte ori este necesar, în şedinţă extraordinară;

            2) Preşedintele Consiliului de administraţie va convoca membrii Consiliului şi va transmite ordinea de zi în timp util pentru a putea fi consultată.

            Art. 19

            1) Consiliul de administraţie poate atrage în activitatea sa de analiză a unor probleme complexe specialişti din diferite sectoare;

            2) Activitatea specialiştilor atraşi pentru soluţionarea unor probleme complexe va putea fi compensată material, în condiţiile prevăzute de lege.

            Art. 20

            Consiliul de administraţie prezintă Consiliului local, ori de câte ori acesta solicită, un raport asupra activităţii Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. din anul precedent sau până la acea dată, după caz.

            Art. 21

            1) Directorul - şef ocol şi ceilalţi directori ai Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. sunt numiţi în condiţiile prevăzute de lege. Drepturile şi obligaţiile acestora sunt stabilite conform prevederilor legale.

            2) Atribuţiile de conducere executivă a Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. sunt delegate de Consiliul de administraţie directorului-şef ocol, în condiţiile prevăzute de lege;

            3) Preşedintele Consiliului de Administraţie este numit cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

            4) Directorul-şef ocol poate face parte din Consiliul de Administraţie al regiei.

            Art. 22

            1) Regia autonomă, prin Consiliul de administraţie, încheie contracte de mandat cu directorii şi contract individual de muncă pe durată nedeterminată cu directorul-şef ocol;

            2) Directorii pot fi revocaţi oricând de către Consiliul de administraţie. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, directorul este îndreptăţit la plata unor daune interese, potrivit contractului de mandat;

            3) Remuneraţia directorilor şi salariul directorului-şef ocol sunt stabilite de Consiliul de administraţie, în condiţiile prevăzute de lege;

            4) Consiliul de Administraţie poate înceta contractul individual de muncă pe durată nedeterminată al directorului-şef ocol, în condiţiile prevăzute de lege.

            Art. 23

            Atribuţiile principale ale directorului - şef ocol sunt:

            a) asigură organizarea, conducerea şi gestionarea activităţii curente a Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A.

            b) răspunde, în condiţiile prevăzute de lege, de ducerea la îndeplinire a obiectivelor şi criteriilor de performanţă managerială stabilite prin contract;

            c) angajează, în condiţiile legii, personalul din cadrul Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A.;

            d) stabileşte măsuri, conform prevederilor legale în vigoare, pentru angajarea răspunderii disciplinare, materiale, civile, penale sau contravenţionale a angajaţilor Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. în cazul neîndeplinirii de către aceştia a obligaţiilor de serviciu ce le revin;

            e) negociază şi încheie, în condiţiile prevăzute de lege, cu sindicatul Silva Kronstadt sau cu reprezentanţii salariaţilor, după caz, contractul colectiv de muncă la nivelul Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. şi  cu angajaţii, contractele individuale de muncă;

            f) reprezintă şi angajează, prin semnătură, Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A, în relaţiile cu terţii, în condiţiile prevăzute de lege;

            g) elaborează şi prezintă Consiliului de administraţie, în termen de 90 de zile de la numire, un plan de management, corelat cu planul de administrare al Consiliului de administraţie; planul de management este supus aprobării Consiliului de administraţie;

            h) întocmeşte un raport cu privire la activitatea de conducere executivă şi  evoluţia regiei, care va fi prezentat Consiliului de administraţie;

           

  // 

 

 

-  04  -

 

            i) asigură ducerea la îndeplinire a obligaţiilor privind transparenţa şi raportările efectuate conform legii;

            j) îndeplineşte toate celelalte obligaţii stipulate în mod expres prin contractul individual de muncă.

            Art. 24

            1) Directorul-şef ocol este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii regiei, în limitele obiectului de activitate al acesteia, a atribuţiilor stipulate în fişa postului şi cu respectarea competenţelor exclusive rezervate de lege Consiliului de administraţie;

            2) Evaluarea activităţii directorilor se face anual de către Consiliul de administraţie şi vizează atât execuţia contractului de mandat, cât şi a planului de management;

            3) Evaluarea activităţii directorului - şef ocol se face anual de către Consiliul de administraţie şi vizează atât respectarea prevederilor contractului individual de muncă, cât şi a planului de management;

            4) Acţiunea în răspundere împotriva directorilor şi a directorului-şef ocol este introdusă de Consiliul de administraţie al regiei.

            Art. 25

            1) Directorul-şef ocol este ordonator de credite în condiţiile prevăzute de lege, în cazul în care regia este beneficiară, în nume propriu, de fonduri nerambursabile;

            2) Directorul-şef ocol este responsabilul legal cu care autorităţile contractante vor semna contracte de finanţare a obiectivelor de investiţii, în cadrul programelor externe de sprijin nerambursabil potrivit obiectului de activitate al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A.

            Art. 26

            Prevederile privind conflictul de interese aplicabile membrilor Consiliului de administraţie se aplică în mod corespunzător şi directorilor regiei şi directorului-şef ocol.

            În exercitarea atribuţiilor sale directorul-şef ocol emite ordine şi decizii.

           

            Art. 2. Celelalte prevederi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. rămân neschimbate.

 

            Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 753 din 19 decembrie 2005, astfel modificată şi completată se va republica.

 

            Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A. vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  753 din data de  19 decembrie 2005

Republicată conform H.C.L. nr. 457 /2006, H.C.L. nr. 169/2008; H.C.L. nr. 733/2008; H.C.L. nr. 20/2014 şi conform H.C.L. nr. 361 din 23 iulie 2015

 

 

 

 

Obiect: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Regiei Publice Locale a  Pădurilor Kronstadt  R.A.;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 19 decembrie 2005;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale  Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A., înregistrate cu nr. 1.255 din 15 decembrie 2005, prin care s-a propus elaborarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al  Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A.;

Având în vedere prevederile: O.G. nr. 96/1998 republicată, privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional, modificată şi completată  prin Legea nr. 120/2004; O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, cu completările şi modificările ulterioare; Programul Naţional pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală ( PNADR) aprobat de Comisia Europeană în anul 2000 şi amendat prin Hotărârea Comisiei Europene H/2002/1936 prin care se asigură implementarea în România a acquis-ului comunitar în perioada de pre-aderare; Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Braşov  nr. 433/2005, republicată;

Văzând şi prevederile art. 62, alin. 1 din O.U.G. nr. 45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată prin Legea nr. 108/2004;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 38,  alin. 1,  lit. f,  j  şi  art. 46 (1) din Legea  Administraţiei Publice Locale    nr. 215/2001,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A., conform anexei care face parte integrantă din hotărâre.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A. vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.