Hotărârea nr. 36/2015

Modificarea şi completarea H.C.L. nr. 71/2003, republicată, prin care s-a aprobat organizarea Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, instituţie publică de asistenţă socială.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  36

din data de  9  februarie  2015

 

 

 

Privind: modificarea şi completarea H.C.L. nr. 71/2003, republicată, prin care s-a aprobat organizarea Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, instituţie publică de asistenţă socială;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 9 februarie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, înregistrate cu nr. 7.813/2015, prin care s-a propus modificarea şi completarea H.C.L. nr. 71/2003, republicată, prin care s-a aprobat organizarea Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, instituţie publică de asistenţă socială;

Având în vedere art. 2, alin. 1, art. 37, alin. 2, lit. a, art. 41,alin. 1 şi 2, art. 112, alin. 1 din Legea nr. 292/2011 privind asistenţa socială; art 11, alin. 2, lit. a, art. 12, alin. 1 din O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale cu modificările şi completările ulterioare; art. 2, art. 4, art. 17 din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice cu modificările şi completările ulterioare; art. 11, alin. 2 şi 3 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare; art. 113, art. 118, alin. 1 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului cu modificările şi completările ulterioare; art. 7, alin. 1, art. 31, alin. 1 şi 2 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. a, d, alin. 3, lit. b, alin. 6, lit. a, pct. 2, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea obiectului H.C.L. nr. 71/2003, republicată, care va avea următorul conţinut:

„Obiect: Înfiinţarea şi organizarea Direcţiei de Servicii Sociale Braşov”.

 

Art. 2. Se aprobă modificarea şi completarea preambulului H.C.L. nr. 71/2003 republicată, care va avea următorul conţinut:

„Având în vedere art. 2, alin. 1, art. 37, alin. 2,lit. a, art. 41, alin. 1 şi 2, art. 112, alin. 1 din Legea nr. 292/2011 privind asistenţa socială; art. 11, alin. 2, lit. a, art. 12, alin. 1 din O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale cu modificările şi completările ulterioare; art. 2, art. 4, art. 17 din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice cu modificările şi completările ulterioare; art. 11, alin. 2 şi 3 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare; art. 113, art. 118, alin. 1 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului cu modificările şi completările ulterioare; art. 7, alin. 1, art. 31, alin. 1 şi 2 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.”

 

Art. 3. Se aprobă modificarea temeiului juridic al H.C.L. nr. 71/2003 republicată, care va avea următorul conţinut:

„În temeiul art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. a, d, alin. 3, lit. b, alin. 6, lit. a, pct. 2, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”

 

 

Art. 4. Se aprobă modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 71/2003, republicată, care va avea următorul conţinut:

„Începând cu data prezentei hotărâri se aprobă înfiinţarea şi organizarea Direcţiei de Servicii Sociale Braşov ca serviciu public de asistenţă socială cu personalitate juridică sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Braşov.”

 

Art. 5. Se aprobă modificarea art. 2 din H.C.L. nr. 71/2003 republicată, care va avea următorul conţinut:

„Sediul Direcţiei de Servicii Sociale Braşov se stabileşte în Municipiul Braşov,  str. Panselelor nr. 23, judeţul Brasov”.

 

Art. 6. Se aprobă modificarea art. 10 din H.C.L. nr. 71/2003 republicată, care va avea următorul conţinut:

„Direcţia de Servicii Sociale Braşov, administrează imobilele cu destinaţie de asistenţă socială , proprietatea publică a Municipiului Braşov aflate în/sau ce vor fi date în administrare de Consiliul Local al Municipiului Braşov.”

 

Art. 7. Se aprobă modificarea art. 14 din H.C.L. nr. 71/2003 republicată, care va avea următorul conţinut:

„(1) Directorul Direcţiei de Servicii Sociale Braşov este numit prin concurs, în condiţiile legii şi îndeplineşte funcţia de ordonator secundar de credite.

(2) Începând cu data prezentei hotărâri, doamna Topoliceanu Mariana director al Direcţiei de Servicii Sociale Braşov se încadrează în funcţia publică de director general al Direcţiei de Servicii Sociale Braşov prin dispoziţie de primar.”

 

Art. 8. Se aprobă modificarea art. 12 din H.C.L. nr. 71/2003 republicată, care va avea următorul conţinut:

„Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Direcţiei de Servicii Sociale Brasov se asigură integral din bugetul local al Municipiului Braşov în condiţiile legii.”

 

Art. 9. Se aprobă modificarea art. 6 din H.C.L. nr. 71/2003 republicată, care va avea următorul conţinut:

„Organigrama, Statul de funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, se aprobă sau se modifică, după caz, prin hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Braşov.”

 

Art. 10. Se aprobă modificarea art. 16 din H.C.L. nr. 71/2003 republicată, care va avea următorul conţinut:

„Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Servicii Sociale Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.”

 

Art. 11. Începând cu data prezentei hotărâri articolele: 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13 şi 15 din H.C.L. nr. 71/2003, republicată, se abrogă.

 

Art. 12. Hotărârea Consiliului Local nr. 71/2003 republicată, astfel modificată şi completată, va fi republicată dându-se articolelor o nouă numerotare.

 

Art. 13. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Servicii Sociale Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  71  din data de  17 martie 2003

Republicată conform H.C.L. nr. 111/2003 şi conform

H.C.L. nr. 36 din data de 9  februarie 2015

 

 

 

 

 Privind: înfiinţarea şi organizarea Direcţiei de Servicii Sociale Braşov;

 


                  Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 17 martie 2003;

             Analizând la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate al Serviciului Autoritate Tutelară din Direcţia Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 13.693 din 11 februarie 2003, prin care s-a propus organizarea Direcţiei de Servicii Sociale;

 Având în vedere art. 2, alin. 1, art. 37, alin. 2, lit. a, art. 41, alin. 1 şi 2, art. 112, alin. 1 din Legea nr. 292/2011 privind asistenţa socială; art. 11, alin. 2, lit. a, art. 12, alin. 1 din O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale cu modificările şi completările ulterioare; art. 2, art. 4, art. 17 din Legea          nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice cu modificările şi completările ulterioare; art. 11, alin. 2 şi 3 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare; art. 113, art. 118, alin. 1 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului cu modificările şi completările ulterioare; art. 7, alin. 1, art. 31, alin. 1 şi 2 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

În temeiul art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. a, d, alin. 3, lit. b, alin. 6, lit. a, pct. 2, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Începând cu data prezentei hotărâri se aprobă înfiinţarea şi organizarea Direcţiei de Servicii Sociale Braşov ca serviciu public de asistenţă socială cu personalitate juridică sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Braşov.

           

 

Art. 2. Sediul Direcţiei de Servicii Sociale Braşov se stabileşte în Municipiul Braşov, str. Panselelor nr. 23, judeţul Brasov.

           

 

Art. 3. Organigrama, Statul de funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, se aprobă sau se modifică, după caz, prin hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Braşov.

 

 

Art. 4. Direcţia de Servicii Sociale Braşov, administrează imobilele cu destinaţie de asistenţă socială, proprietatea publică a Municipiului Braşov aflate în/sau ce vor fi date în administrare de Consiliul Local al Municipiului Braşov.

 

 

Art. 5. Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Direcţiei de Servicii Sociale Brasov se asigură integral din bugetul local al Municipiului Braşov în condiţiile legii.

 

 

            Art. 6. (1) Directorul Direcţiei de Servicii Sociale Braşov este numit prin concurs, în condiţiile legii şi îndeplineşte funcţia de ordonator secundar de credite.

(2) Începând cu data prezentei hotărâri, doamna Topoliceanu Mariana director al Direcţiei de Servicii Sociale Braşov se încadrează în funcţia publică de director general al Direcţiei de Servicii Sociale Braşov prin dispoziţie de primar.”

 

 

Art. 7. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Servicii Sociale Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.