Hotărârea nr. 359/2015

Modificarea H.C.L. nr. 51/2013, republicată, prin care s-au aprobat Organigrama şi Statul de funcţii ale Serviciului Public de Administrare Creşe Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr.  359

din data de  23  iulie  2015

 

 

 

 

            Privind: modificarea H.C.L. nr. 51/2013, republicată, prin care s-au aprobat  Organigrama şi Statul de funcţii ale Serviciului Public de Administrare Creşe Braşov;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 23 iulie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Public de Administrare Creşe Braşov, înregistrate cu nr. 54.945/2015, prin care s-a propus modificarea H.C.L.    nr. 51/2013, prin care s-au aprobat Organigrama şi Statul de funcţii ale Serviciului Public de Administrare Creşe Braşov;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, modificată şi completată prin Legea nr. 272/2009 şi Legea nr. 90/2014, ale Hotărârii Guvernului nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară, ale Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, republictă, O.U.G. nr. 83/18.12.2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

            Văzând prevederile H.C.L. nr. 459/2002, republicată, de înfiinţare a Serviciului Public de Administrare Creşe Braşov şi H.C.L. nr. 51/2013, republicată, prin care s-a aprobat Organigrama şi Statul de funcţii ale Serviciului Public de Administrare Creşe Braşov;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. a, d, alin. 3, lit. b, alin. 6, lit. a, pct. 2, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art. 1. Se aprobă modificarea şi completarea Organigramei Serviciului Public de Administrare Creşe Braşov, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 51 din 28 februarie 2013, republicată, în sensul creşterii numărului de personal la Creşa nr. 3 de la 24 (1 + 23) la 25 angajaţi (1 + 24), a modificării numărului de locuri în Creşa nr. 7 de la 40 la 60 de locuri, precum şi a modificării numărului de personal de la 15 (1 + 14) la 22 (1 + 21) angajaţi.

 

            Art. 2. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Serviciului Public de Administrare Creşe Braşov, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 51 din 28 februarie 2013, republicată, după cum urmează:

            1. postul de educator puericultor (S) (poz. 22 din statul de funcţii), va fi transformat în post de educator puericultor debutant (S) la Creşa nr. 1;

            2. postul de educator puericultor (S) (poz. 23 din statul de funcţii), va fi transformat în post de educator puericultor debutant (S) la Creşa nr. 1;

            3. postul de educator puericultor (S) (poz. 24 din statul de funcţii), va fi transformat în post de educator puericultor debutant (S) la Creşa nr. 1;

            4. postul de educator puericultor (S) (poz. 58 din statul de funcţii), va fi transformat în post de educator puericultor debutant (S) la Creşa nr. 2;

            5. postul de educator puericultor (S) (poz. 59 din statul de funcţii), va fi transformat în post de educator puericultor debutant (S) la Creşa nr. 2; 

            6. postul de educator puericultor (S) (poz. 60 din statul de funcţii), va fi transformat în post de educator puericultor debutant (S) la Creşa nr. 2;

            7. postul de educator puericultor (S) (poz. 61 din statul de funcţii), va fi transformat în post de educator puericultor debutant (S) la Creşa nr. 2;

            8. postul de educator puericultor (S) (poz. 91 din statul de funcţii), va fi transformat în post de educator puericultor debutant (S) la Creşa nr. 3;

            9. postul de educator puericultor (S) (poz. 92 din statul de funcţii), va fi transformat în post de educator puericultor debutant (S) la Creşa nr. 3;

            10. postul de educator puericultor (S) (poz. 93 din statul de funcţii), va fi transformat în post de educator puericultor debutant (S) la Creşa nr. 3;

            11. se înfiinţează un post de  muncitor calificat III bucătar (M) la Creşa nr.3;

            12. postul de educator puericultor (S) (poz. 117 din statul de funcţii), va fi transformat în post de educator puericultor debutant (S) la Creşa nr.4;

            13. postul de educator puericultor (S) (poz. 118 din statul de funcţii), va fi transformat în post de educator puericultor debutant (S) la Creşa nr.4; 

            14. postul de educator puericultor (S) (poz. 119 din statul de funcţii), va fi transformat în post de educator puericultor debutant (S) la Creşa nr. 4;

            15. postul de educator puericultor (S) (poz. 154 din statul de funcţii), va fi transformat în post de educator puericultor debutant (S) la Creşa nr. 5;

            16. postul de educator puericultor (S) (poz. 155 din statul de funcţii), va fi transformat în post de educator puericultor debutant (S) la Creşa nr. 5;

            17. postul de educator puericultor (S) (poz. 202 din statul de funcţii), va fi transformat în post de educator puericultor debutant (S) la Creşa nr. 7;

            18. postul de educator puericultor (S) (poz. 220 din statul de funcţii), va fi transformat în post de educator puericultor debutant (S) la Creşa nr. 8;

            19. postul de educator puericultor (S) (poz. 221 din statul de funcţii), va fi transformat în post de educator puericultor debutant (S) la Creşa nr. 8;

            20. se înfiinţează un post de asistent medical (PL) la Creşa nr. 7;

            21. se înfiinţează un post de educator puericultor debutant (S) la Creşa nr. 7;

            22. se înfiinţează un post de muncitor necalificat (ajutor de bucătar) la Creşa nr. 7;

            23. se înfiinţează un număr de 4 posturi de îngrijitoare copii (G) la Creşa nr. 7.

 

            Art. 3. Celelalte prevederi din Hotărârea Consiliului Local nr. 51 din 28 februarie 2013, republicată, prin care s-a aprobat Organigrama şi Statul de funcţii ale Serviciului Public de Administrare Creşe Braşov rămân neschimbate.

 

            Art. 4. Hotărârea Consiliului Local nr. 51 din 28 februarie 2013, astfel modificată, va fi republicată.

 

            Art. 5. Primarul Municipiului Braşov şi Serviciul Public de Administrare Creşe vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri.

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  51 din data de  28 februarie 2013

Republicată conform H.C.L. nr. 318/2013; H.C.L. nr. 326/2013; H.C.L. nr. 10/2014; H.C.L.  nr. 331/2014; H.C.L. nr. 17/2015 şi conform H.C.L. nr. 359 din 23 iulie 2015

 

 

 

 

Privind: aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Serviciului Public de Administrare Creşe valabile pe anul 2013;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2013;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Public de Administrare Creşe Braşov, înregistrate cu nr. 13.666/2013, prin care s-a propus aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Serviciului Public de Administrare Creşe valabile pe anul 2013;

Având la bază Legea nr. 263/2007, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, cu modificările şi completările ulterioare; H.G. nr. 1252 din 12 decembrie 2012, privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară;

Având în vedere H.C.L. nr. 289/2003, cu modificările şi completările ulterioare, privind înfiinţarea Serviciului Public de Administrare Creşe şi H.C.L. nr. 10/2012, privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Serviciului Public de Administrare Creşe pe anul 2012;

Ţinând cont de prevederile Legii-cadru nr. 284/2010, privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, O.U.G. nr. 84/2012, privind stabilirea salariului personalului din sectorul bugetar în anul 2013; Legea nr. 53/2003, Codul Muncii, republicată;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 3, lit. b şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă Organigrama Serviciului Public de Administrare Creşe, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Se aprobă Statul de funcţii al Serviciului Public de Administrare Creşe, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Serviciul Public de Administrare Creşe vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.