Hotărârea nr. 358/2015

Modificarea H.C.L. nr. 301/2013, republicată, privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Serviciului Public Administrare Pieţe.

HOTĂRÂREA Nr.  358

din data de  23  iulie  2015

 

 

 

 

            Privind: modificarea H.C.L. nr. 301/2013, republicată, privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Serviciului Public Administrare Pieţe;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 23 iulie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Public Administrare Pieţe, înregistrate cu nr. 55.313/2015, prin care s-a propus modificarea H.C.L. nr. 301/2013, republicată, privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Serviciului Public Administrare Pieţe Braşov;

            Având în vedere prevederile art. 40, alin. 1, lit. a din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. b, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art. 1. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Serviciului Public Administrare Pieţe Braşov aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 301 din 15 iulie 2013, republicată, după cum urmează:

            1. Transformarea unui post de tehnician din cadrul Biroului Întreţinere Pieţe într-un post de casier şi mutarea acestuia în cadrul Compartimentului Administrare Pieţe.

            2. Transformarea unui post de referent din cadrul Biroului Întreţinere Pieţe într-un post de casier şi mutarea acestuia în cadrul Compartimentului Administrare Pieţe.

            3. Transformarea unui post de referent din cadrul Compartimentului Administrare Pieţe într-un post de inspector de specialitate şi mutarea acestuia în cadrul Serviciului Financiar Contabil.

 

            Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 301 din 15 iulie 2013, republicată, privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Serviciului Public Administrare Pieţe rămân nemodificate.

 

            Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 301 din 15 iulie 2013 privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Serviciului Public Administrare Pieţe, astfel modificată, va fi republicată.

 

            Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi Serviciul Public Administrare Pieţe vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  301 din data de  15  iulie  2013

Republicată conform H.C.L. nr. 333/2014 şi conform H.C.L. nr. 358 din 23 iulie 2015

 

 

 

 

            Privind: aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Serviciului Public Administrare Pieţe Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 15 iulie 2013;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Public Administrare Pieţe, înregistrate cu nr. 50.309/2013, prin care s-a propus aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Serviciului Public Administrare Pieţe Braşov;

În baza prevederilor O.U.G. nr. 77/2013, pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea guvernului ori a ministerelor; precum şi prevederile art. 40, alin. 1, lit. a) din Legea nr. 53/2003, privind Codul Muncii;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. a, art. 36, alin. 3, lit. b şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

Art. 1. Se aprobă Organigrama Serviciului Public Administrare Pieţe Braşov, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Se aprobă Statul de funcţii al Serviciului Public Administrare Pieţe Braşov, conform anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Serviciul Public Administrare Pieţe Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.