Hotărârea nr. 357/2015

Modificarea H.C.L. nr. 106/2013, privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Poliţiei Locale Braşov.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  357

din data de  23  iulie  2015

 

 

 

 

Privind: modificarea H.C.L. nr. 106/2013, privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Poliţiei Locale Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 23 iulie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Poliţiei Locale Braşov, înregistrate cu nr. 54.904/2015, prin care s-a propus modificarea H.C.L. nr. 106/2013, privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Poliţiei Locale Braşov;

Având în vedere Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare; Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fondurile publice; H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările ulterioare;

Văzând avizul ANFP şi avizul Comisiei Locale de Ordine Publică;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. b, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă modificarea Organigramei Poliţiei Locale Braşov aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 106 din 29 martie 2013, în sensul că:

a) Serviciul Poliţia Turistică se reorganizează în Biroul Poliţia Turistică - 33 de posturi.

b) Biroul Monitorizare - Dispecerat, Compartimentul Protecţia Muncii se reorganizează în Compartimentul Monitorizare - Dispecerat, Protecţia Muncii - 12 posturi.

c) Biroul Ridicări - Auto se reorganizează în Biroul Rutier - 11 posturi.

d) Biroul Siguranţă şi Pază Obiective se reorganizează în Biroul Siguranţă Obiective cu 22 de posturi şi în Compartimentul Pază Obiective - 15 posturi contractuale.

 

Art. 2. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Poliţiei Locale Braşov aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 106 din 9 martie 2013, în sensul că se transformă, desfiinţează/infiinţează posturile, conform tabelului anexat, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art. 3. Celelalte prevederi din Hotărârea Consiliului Local nr. 106 din 29 martie 2013, rămân neschimbate.

 

Art. 4. Hotărârea Consiliului Local nr. 106 din 29 martie 2013, astfel modificată, va fi republicată, conform anexelor 1 şi 2.

 

Art. 5. Primarul Municipiului Braşov şi Poliţia Locală Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 106 din data de  29  martie  2013

Republicată conform H.C.L. nr. 193/2013, H.C.L. nr. 596/2013; H.C.L. nr. 327/2014;

H.C.L. nr. 649/2014 şi conform H.C.L. nr. 357 din 23 iulie 2015

 

 

 

 

Privind: aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Poliţiei Locale Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 martie 2013;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Poliţiei Locale Braşov, înregistrate cu nr. 19.838/2013, prin care s-a propus aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Poliţiei Locale Braşov;

Având în vedere Legea Poliţiei Locale nr. 155/2010; H.G. nr. 1332/2010, privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale; Legea nr. 188/1999, republicată şi modificată, privind Statutul funcţionarilor publici; Legea nr. 53/2003, privind Codul Muncii, republicată; Legea-cadru nr. 284/2010, privind salarizarea unitară a personalului plătit din fondurile publice;

Luând în considerare avizul favorabil al A.N.F.P. şi avizul Comisiei Locale de Ordine Publică;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. b, alin. 6, lit. a, pct. 7 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă Organigrama Poliţiei Locale Braşov, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Se aprobă Statul de funcţii al Poliţiei Locale Braşov, conform anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Poliţia Locală Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.