Hotărârea nr. 356/2015

Acordarea unui sprijin financiar elevei Alexia Maria Popa, pentru participarea la concursul “Music for kids” - International Music Festival, Iaşi, 12 - 16 august 2015.

HOTĂRÂREA Nr.   356

din data de  23  iulie  2015

 

 

 

 

            Privind: acordarea unui sprijin financiar elevei Alexia Maria Popa, pentru participarea la concursul “Music for kids” - International Music Festival, Iaşi, 12 - 16 august 2015;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 23 iulie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Buget din cadrul Direcţiei Economice, înregistrate cu nr. 55.257 din 20.07.2015, prin care s-a propus acordarea unui sprijin financiar elevei Alexia Maria Popa, pentru participarea la concursul “Music for kids” - International Music Festival, Iaşi, 12 - 16 august 2015;

            Având în vedere prevederile art. 5, pct. 3, art. 14, alin. 4 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 6, lit. a, pct. 1, pct. 5, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b, alin. 2,  lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă acordarea unui sprijin financiar de până la 2.600 lei, elevei Alexia Maria Popa, pentru participarea la concursul “Music for kids” - International Music Festival, desfăşurat la Iaşi, în perioada 12 - 16 august 2015.

 

            Art. 2. Fondurile vor fi alocate cu ocazia primei rectificări bugetare către Şcoala Gimnazială nr. 11 “Şt. O Iosif” Braşov unde este elevă Alexia Maria Popa, iar plăţile vor fi făcute funcţie de documentele justificative prezentate spre decontare în limita sumei prevăzută la art. 1.

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Şcoala Gimnazială nr. 11 “Şt. O Iosif” Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.