Hotărârea nr. 353/2015

Aprobarea scoaterii temporare din fondul forestier, a unei suprafeţe de teren în vederea realizării lucrărilor de racordare la reţeaua electrică a locului de consum Pepiniera Silvică.

 

HOTĂRÂREA Nr. 353

din data de  30  iunie  2015

 

 

 

Privind: aprobarea scoaterii temporare din fondul forestier, a unei suprafeţe de teren în vederea realizării lucrărilor de racordare la reţeaua electrică a locului de consum Pepiniera Silvică;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 iunie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 48.274/2015, privind aprobarea scoaterii temporare din fondul forestier, a unei suprafeţe de teren în vederea realizării lucrărilor de racordare la reţeaua electrică a locului de consum Pepiniera Silvică;

Având în vedere prevederile Legii nr. 46/2008 - Codul Silvic şi ale Ordinului Ministerului Mediului şi Pădurilor nr. 924 din 17.02.2011, cu  modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă scoaterea temporară din fondul forestier proprietatea Municipiului Braşov, a 1364 m.p. teren situat în U.B. IV Braşov, respectiv ua 514A-280 m.p.; ua 517-587 m.p.; ua 518-254 m.p.; ua 524A-3 m.p.; ua 524B-163 m.p.; ua 524P-77 m.p. în scopul realizării lucrării de racordare la reţeaua electrică a locului de consum Pepiniera Silvică Noua.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Brasov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.