Hotărârea nr. 350/2015

Revocarea H.C.L. nr. 811 din 26.11.2010 privind asocierea Municipiului Braşov cu comuna Tărlungeni, comuna Vama Buzăului şi alţi proprietari de terenuri-persoane fizice în vederea constituirii “Asociaţiei Proprietarilor de terenuri “Ciucaş - Dălghiu” ce are ca scop desemnarea gestionarului Fondului de Vânătoare Dălghiu.

 

HOTĂRÂREA Nr. 350

din data de  30  iunie  2015

 

 

 

Privind: revocarea H.C.L. nr. 811 din 26.11.2010 privind asocierea Municipiului Braşov cu comuna Tărlungeni, comuna Vama Buzăului şi alţi proprietari de terenuri-persoane fizice în vederea constituirii “Asociaţiei Proprietarilor de terenuri “Ciucaş - Dălghiu” ce are ca scop desemnarea gestionarului Fondului de Vânătoare Dălghiu;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 iunie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 48.280/2015, privind aprobarea revocării H.C.L. nr. 811/2010, privind asocierea Municipiului Braşov cu comuna Tărlungeni, comuna Vama Buzăului şi alţi proprietari de terenuri-persoane fizice în vederea constituirii “Asociaţiei Proprietarilor de terenuri “Ciucaş - Dălghiu” ce are ca scop desemnarea gestionarului Fondului de Vânătoare Dălghiu;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 811 din 26 noiembrie 2010 privind asocierea Municipiului Braşov cu comuna Tărlungeni, comuna Vama Buzăului şi alţi proprietari de terenuri-persoane fizice în vederea constituirii “Asociaţiei Proprietarilor de terenuri “Ciucas - Dălghiu” ce are ca scop desemnarea gestionarului Fondului de Vânătoare Dălghiu.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.