Hotărârea nr. 35/2015

Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Tetkron S.R.L. aferent exerciţiului financiar 2015.

 

HOTĂRÂREA Nr.  35

din data de  9  februarie  2015

 

 

 

Privind: aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Tetkron S.R.L. aferent exerciţiului financiar 2015;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 9 februarie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale S.C. Tetkron S.R.L., înregistrate cu nr. 9.639/2015, prin care se propune aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Brasov a bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Tetkron S.R.L aferent exerciţiului financiar 2015;

Ţinând cont de Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 7/2015 şi de Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor Tetkron S.R.L nr. 5/2015, ambele privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Tetkron S.R.L aferent exerciţiului financiar 2015;

Având în vedere prevederile Legii Contabilităţii nr. 82/1991, cele ale Legii nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică precum şi cele ale Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;

Văzând şi prevederile Legii nr. 186/2014 a Bugetului de Stat pe anul 2015;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 1, alin. 2, lit, a, d, alin. 3, lit. c, alin. 6, lit. a, pct. 14, alin. 9 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. Tetkron S.R.L. aferent exerciţiului financiar 2015 conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi S.C. Tetkron S.R.L. vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.