Hotărârea nr. 349/2015

Revocarea H.C.L. nr. 805 din 26.11.2010 privind asocierea Municipiului Braşov cu oraşul Râşnov şi comuna Vulcan în “Asociaţia de Proprietari Postăvarul - Valea Râşnoavei”, în vederea desemnării gestionarului Fondului de Vânătoare 26 Râşnov.

 

HOTĂRÂREA Nr. 349

din data de  30  iunie  2015

 

 

 

Privind: revocarea H.C.L. nr. 805 din 26.11.2010 privind asocierea Municipiului Braşov cu oraşul Râşnov şi comuna Vulcan în “Asociaţia de Proprietari Postăvarul - Valea Râşnoavei”, în vederea desemnării gestionarului Fondului de Vânătoare 26 Râşnov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 iunie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 48.297/2015, privind aprobarea revocării H.C.L. nr. 805 din 26 noiembrie 2010, privind asocierea Municipiului Braşov cu oraşul Râşnov şi comuna Vulcan în “Asociaţia de Proprietari Postăvarul - Valea Râşnoavei”, în vederea desemnării gestionarului Fondului de Vânătoare 26 Râşnov;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

Art. 1. Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 805 din 26 noiembrie 2010, privind asocierea Municipiului Braşov cu orasul Râşnov şi comuna Vulcan în “Asociaţia de Proprietari Postăvarul-Valea Râşnoavei”, în vederea desemnării gestionarului Fondului de Vânătoare 26 Râşnov.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.