Hotărârea nr. 347/2015

Respingerea plângerii prealabile împotriva H.C.L. nr. 173 din 31.03.2015 formulată de dr. Sfartz Marian Mircea.

 

HOTĂRÂREA Nr.  347

din data de  30 iunie  2015

 

 

 

Privind: respingerea plângerii prealabile împotriva H.C.L. nr. 173 din 31.03.2015 formulată de dr. Sfartz Marian Mircea;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 iunie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 48.311/2015, privind respingerea plângerii prealabile împotriva H.C.L. nr. 173 din 31.03.2015, formulată de dr. Sfartz Marian Mircea;

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ - teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, H.C.L. nr. 173/2015, Decizia nr. 44/2013 a Camerei de Conturi Braşov, Sentinţa nr. 1707/CA/16.06.2014 rămasă definitivă prin Decizia nr. 2776/R/12.12.2014;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 1, alin. 9, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă respingerea plângerii prealabile împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 173 din 31 martie 2015, formulată de dr. Sfartz Marian Mircea.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.