Hotărârea nr. 345/2015

Aprobarea alipirii imobilelor situate în Braşov, str. Carpaţilor - Poienelor f.n.

 

HOTĂRÂREA Nr.  345

din data de  30  iunie  2015

 

 

 

Privind: aprobarea alipirii imobilelor situate în Braşov, str. Carpaţilor - Poienelor  f.n.;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30  iunie  2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 48.527/2015, prin care s-a propus aprobarea alipirii imobilelor situate în Braşov, str. Carpaţilor - Poienelor f.n.;

Având în vedere prevederile art. 888 din Codul Civil şi Legea nr. 7/1996, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu completările şi modificările ulterioare, coroborată cu Ordinul nr. 700/2014, privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se însuşeşte de către Consiliul Local al Municipiului Braşov, Documentaţia cadastrală de primă înscriere pentru imobilul situat în Braşov, str. Carpaţilor - Poienelor f.n., întocmită de S.C. DANINA STAR S.R.L., documentaţie care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Se aprobă alipirea imobilelor identificate cu nr. top. 7388/1/1 şi nr. top. 13931/7385/3/1/6/1/1, conform documentaţiei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 3. Se aprobă revocarea dreptului de administrare operativă a Trustului de Construcţii Industriale Braşov, înscris în C.F. nr. 101914 şi C.F. nr. 135955.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.