Hotărârea nr. 34/2015

Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2015 al S.C. RIAL S.R.L.

 

HOTĂRÂREA Nr.  34

din data de  9  februarie  2015

 

 

 

Privind: aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2015 al S.C. RIAL  S.R.L.;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 9 februarie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale S.C. RIAL S.R.L. Braşov, înregistrate cu nr. 9.531/2015, prin care se propune aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2015 al S.C. RIAL S.R.L. Braşov;

Luând în considerare Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor nr. 1 din 9 februarie 2015 a S.C. RIAL S.R.L. Braşov privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli şi Programul de Investiţii pe anul 2015;

Având în vedere dispoziţiile art. 4, alin. 1, lit. c din O.G. nr. 26/2013, Legea nr. 31/1990 a societăţilor comerciale, Legea nr. 82/1991 a contabilităţii şi Ordinul nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului şi structurii BVC precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. a, lit. d, alin. 3, lit. c, alin. 6, lit. a, pct. 17 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2015 al S.C. RIAL S.R.L., conform anexelor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi S.C. RIAL S.R.L. vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.