Hotărârea nr. 336/2015

Înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Căpitan Ilie Birt.

 

HOTĂRÂREA Nr.  336

din data de  30  iunie  2015

 

 

 

Privind: înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Căpitan Ilie Birt;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 iunie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 48.580/2015, prin care s-a propus aprobarea înscrierii în domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Căpitan Ilie Birt;

Având în vedere H.G. nr. 972/2002, prevederile art. 3, lit. a, art. 8 din O.G. nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, actualizată;

              Văzând şi prevederile art. 888 din Codul Civil şi Legea nr. 7/1996, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu completările şi modificările ulterioare, coroborată cu Ordinul nr. 700/2014, privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se însuşeşte de către Consiliul Local al Municipiului Braşov, Documentaţia cadastrală de primă înscriere pentru strada Căpitan Ilie Birt, întocmită de SC DANINA STAR SRL, documentaţie care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Se aprobă înscrierea imobilului identificat cu nr. top. 2903/1/2, 3014, în suprafaţă de 3669 m.p., având categoria de folosinţă „piaţă” respectiv „drum”, în domeniul public al Municipiului Braşov.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.