Hotărârea nr. 33/2015

Modificarea H.C.L. nr. 110 din 29 martie 2013 prin care s-a aprobat Organigrama şi Statul de funcţii ale Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A.

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  33

din data de  9  februarie  2015

 

 

 

Privind: modificarea H.C.L. nr. 110 din 29 martie 2013 prin care s-a aprobat  Organigrama şi Statul de funcţii ale Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt  R.A.;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 9 februarie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. Braşov, înregistrate cu nr.9.611/2015, prin care s-a propus aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. Braşov;

Având în vedere prevederile Legii nr. 46 din 19 martie 2008 - Codul Silvic, cu modificările şi completările ulterioare; Hotărârii Consiliului Local nr. 180/2005, republicată, privind aprobarea constituirii Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A.;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. b, lit. c, şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă modificarea Organigramei Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A., aprobată prin H.C.L. nr. 110/2013, după cum urmează:

1. Compartimentul Pază şi Protecţie se va numi Compartimentul Cultură, Pază şi Protecţie.

2. Compartimentul Cultură, Refacere, Investiţii se va numi Compartimentul Mecanizare, Investiţii.

3. Compartimentul Juridic se va numi Oficiu Juridic.

 

Art. 2. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A., după cum urmează:

- Se suplimentează cu un post de consilier juridic numărul de posturi din cadrul Oficiului Juridic.

- Se suplimentează cu un post de inginer silvic pepiniere numărul de posturi din cadrul Compartimentului Cultură, Pază şi Protecţie.

- Se suplimentează cu un post de funcţionar administrativ numărul de posturi din cadrul Compartimentului Cultură, Pază şi Protecţie.

- Se transformă un post vacant existent de şofer - utilaje grele în post de economist - proiecte, achiziţii publice în cadrul Compartimentului Proiecte de Dezvoltare, Achiziţii Publice.

 

Art. 3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 110 din 29 martie 2013 rămân neschimbate.

 

Art. 4. Hotărârea Consiliului Local nr. 110 din 29 martie 2013, astfel modificată, va fi republicată.

 

Art. 5. Primarul Municipiului Braşov şi Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A. vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  110  din data de  29 martie 2013

Republicată conform H.C.L. nr.  33  din data de 9  februarie  2015

 

 

 

Privind: aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A.;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 martie 2013;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. Braşov, înregistrate cu nr. 20.760/2013, prin care s-a propus aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A.;

Având în vedere prevederile Legii nr. 46 din 19 martie 2008, Codul Silvic, cu modificările şi completările ulterioare; ale Hotărârii Consiliului Local nr. 180/2005, republicată, privind aprobarea constituirii Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A.;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. b, c şi art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă Organigrama Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A., conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Se aprobă Statul de funcţii al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A., conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A., vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.