Hotărârea nr. 318/2015

Aprobarea încheierii parteneriatului între Municipiul Braşov, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Federaţia Română de Handbal, în vederea înfiinţării Centrului Naţional de Excelenţă Braşov - handbal feminin.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 318

din data de  30 iunie  2015

 

 

 

Privind: aprobarea încheierii parteneriatului între Municipiul Braşov, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Federaţia Română de Handbal, în vederea înfiinţării Centrului Naţional de Excelenţă Braşov - handbal feminin;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 iunie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 49.350/2015, privind aprobarea încheierii parteneriatului între Municipiul Braşov, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Federaţia Română de Handbal, în vederea înfiinţării Centrului Naţional de Excelenţă Braşov - handbal feminin;

Având în vedere art. 3, alin. 1 şi art. 7, lit. d din Legea privind bunurile proprietate publică nr. 213/1998;

Văzând şi prevederile art. 3, alin. 1 din Legea educaţiei fizice şi a sportului nr. 69/2000;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c, d, alin. 7, lit. a, art. 45, alin. 2, lit. f şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aproba înfiinţarea "Centrului Naţional de Excelenţă Braşov", pentru pregătirea elevilor la disciplina handbal feminin în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale şi Federaţia Română de Handbal.

 

 

Art. 2. Membrii comisiei 4 a Consiliului Local, împreună cu 3 persoane din cadrul Primăriei Municipiului Braşov, desemnate prin Dispoziţie de Primar, se mandatează să negocieze şi să stabilească împreună cu persoanele desemnate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Federaţia Română de Handbal, condiţiile concrete de funcţionare şi administrare ale Centrului Naţional de Excelenţă, ce vor fi supuse aprobării Consiliului Local.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.