Hotărârea nr. 317/2015

Acordul Consiliului Local al Municipiului Braşov în vederea întocmirii documentaţiei de urbanism „Obţinere autorizaţie pentru demolare latrină şi magazie, reparaţii şi modificare acoperiş, amenajare locuinţă în podul existent, amenajări interioare, construire terasă la nivelul apartamentului” pentru imobilul situat în Braşov, str. Decebal nr. 17, ap. 2, deţinut de Micu Liliana Marinela şi Micu Ionuţ Gabriel.

 

HOTĂRÂREA Nr.  317

din data de  30 iunie  2015

 

 

 

Privind: Acordul Consiliului Local al Municipiului Braşov în vederea întocmirii documentaţiei de urbanism „Obţinere autorizaţie pentru demolare latrină şi magazie, reparaţii şi modificare acoperiş, amenajare locuinţă în podul existent, amenajări interioare, construire terasă la nivelul apartamentului” pentru imobilul situat în Braşov, str. Decebal nr. 17, ap. 2, deţinut de Micu Liliana Marinela şi Micu Ionuţ Gabriel;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 iunie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 47.979/2015, prin care se solicită acordul Consiliului Local al Municipiului Braşov în vederea întocmirii documentaţiei de urbanism „Obţinere autorizaţie pentru demolare latrină şi magazie, reparaţii şi modificare acoperiş, amenajare locuinţă în podul existent, amenajări interioare, construire terasă la nivelul apartamentului, pentru imobilul situat în Braşov, str. Decebal nr. 17, ap. 2”;

Având în vedere solicitarea înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub nr. 46.458/2015, C.U. nr. 1382/2014 prelungit;

Ţinând cont de prevederile Noului cod civil, cap. III, secţ. 1, art .611, 614 şi 622;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. b, c, alin. 4, lit. e, alin. 5, lit. c, art. 45, alin. 2, lit. e şi         art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Consiliul Local al Municipiului Braşov este de acord cu prevederile documentaţiei de urbanism pentru „Obţinere autorizaţie pentru demolare latrină şi magazie, reparaţii şi modificare acoperiş, amenajare locuinţă în podul existent, amenajări interioare, construire terasă la nivelul apartamentului”, identificat prin C.F. nr. 103325-C1-U1, nr. top. 7488/11/II Braşov, C.F. nr. 103325, nr. top. 7488/11/a Braşov, C.F. nr. 112534, nr. top. 7488/11/c Braşov, deţinut de Micu Liliana Marinela şi Micu Ionuţ Gabriel, conform Certificatului de Urbanism nr. 1382/2014 prelungit.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.