Hotărârea nr. 316/2015

Modificarea H.C.L. nr. 129/2013, prin care s-a aprobat modificarea, completarea şi actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al Municipiului Braşov cuprins în anexa 1 la H.C.L. nr. 286/1999, republicată.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  316

din data de  30  iunie  2015

 

 

 

Privind: modificarea H.C.L. nr. 129/2013, prin care s-a aprobat modificarea, completarea şi actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al Municipiului Braşov cuprins în anexa 1 la H.C.L. nr. 286/1999, republicată;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 iunie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 47.981/2015, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 129/2013, prin care s-a aprobat modificarea, completarea şi actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al Municipiului Braşov cuprins în anexa 1 la H.C.L. nr. 286/1999, republicată;

Având în vedere că pentru implementarea mai multor proiecte cu finanţare europeană cuprinse în cadrul Programul Operaţional Regional 2007 - 2013, Axa prioritară - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli Urbani de Creştere, apare ca fiind de strictă necesitate modificarea, completarea şi actualizarea imobilelor străzi şi a sistemelor de iluminat public local din Municipiul Braşov;

Văzând şi adresa nr. 42.819/2015 a Direcţiei Tehnice Braşov, Compartiment Transport şi Monitorizare, referitoare la str. Triumfului, str. Bressan şi str. Primăverii prin care se solicită abrogarea poziţiilor nr. 28, 119 şi 133 din anexa 3 la H.C.L. nr. 129/2013 corespunzătoare poziţiilor nr. 7788, 7879 şi 7893 din anexa 2 la H.G. nr. 972/2002;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 129 din 29  martie 2013 în sensul eliminării din conţinutul anexei nr. 3 a poziţiilor nr. 28, 119 şi 133, corespunzătoare poziţiilor nr. 7788, 7879 şi 7893 din anexa 2 la H.G. nr. 972/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 129 din 29 martie 2013, rămân neschimbate.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  129 din data de  29 martie  2013

Republicată conform H.C.L. nr.  316 din data de 30 iunie 2015

 

 

 

Privind: modificarea, completarea şi actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al Municipiului Braşov cuprins în anexa 1 la H.C.L. nr. 286/1999, republicată, (străzi  şi sisteme de iluminat public local, cu terenurile aferente);

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 martie 2013;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 21.761/2013, prin care se propune modificarea, completarea şi actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al Municipiului Braşov, cuprins în anexa 1 la H.C.L. nr. 286/1999, republicată, (străzi şi sisteme de iluminat public local, cu terenurile aferente);

Având în vedere cap A şi F din anexa 1 la H.C.L. nr. 286/1999, republicată, privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Braşov;

Ţinând cont de prevederile art. 21, alin. (2) şi pct. 12, al alin. I din anexa la Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c şi art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă abrogarea poziţiilor nr. 1 - 5 din anexa 1 „cap. A - drumurile comunale, vicinale, străzile cu trotuarele aferente, pasajele, podurile, podeţele precum şi zonele de protecţie a acestora” la H.C.L. nr. 286/1999, republicată, corespunzătoare poziţiilor nr. 1 - 5 din anexa 2 la H.G. nr. 972/2002.

 

Art. 2. Se aprobă actualizarea bunurilor din anexa 1 „cap. A - drumurile comunale, vicinale, străzile cu trotuarele aferente, pasajele, podurile, podeţele precum şi zonele de protecţie a acestora” la H.C.L. nr.  286/1999, republicată, de la nr. 183 - 726, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, corespunzătoare actualizării poziţiilor 183 - 726 din anexa 2 la H.G. nr. 972/2002.

 

Art. 3. Se aprobă actualizarea bunurilor sisteme de iluminat public local conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre, corespunzătoare actualizării poziţiilor din anexa 2 la H.G. nr. 972/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Art. 4. Se aprobă completarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 286/1999, republicată, corespunzătoare completării anexei nr. 2 la H.G. nr. 972/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu 149 noi poziţii, poziţiile nr. 7761 - 7909, cu bunurile identificate în anexa 3 la prezenta hotărâre

 

Art. 5. Anexele nr. 1, 2, 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 6. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.