Hotărârea nr. 314/2015

Prelungirea termenului de dare în administrare către Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Braşov, a spaţiului cu altă destinaţie, situat în Braşov, strada Olteţ nr. 11 - etaj.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.   314

din data de  30 iunie  2015

 

 

 

Privind: prelungirea termenului de dare în administrare către Direcţia Judeţeană  pentru Sport şi Tineret Braşov, a spaţiului cu altă destinaţie, situat în Braşov,  strada Olteţ nr. 11 - etaj;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 iunie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 45.647/2015, privind prelungirea termenului de dare în administrare către Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Braşov, a spaţiului cu altă destinaţie, situat în Braşov, str. Olteţ nr. 11 - etaj;

Având în vedere H.C.L. nr. 56/2013, privind prelungirea termenului de dare în administrare către Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Braşov, a spaţiului cu altă destinaţie, situat în Braşov, strada Olteţ nr. 11 - etaj;

Văzând adresa nr. 220/2015 a Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Braşov;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3, art. 115, alin. 1, lit. b şi art. 124 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă prelungirea cu 2 (doi) ani a termenului de dare în administrare către Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Braşov, a spaţiului cu altă destinaţie, situat în Braşov, str. Olteţ nr. 11 - etaj.

 

 

Art. 2. Cheltuielile privind întreţinerea şi plata utilităţilor pentru spaţiul cu altă destinaţie menţionat la art. 1, din prezenta hotărâre, vor fi suportate de către Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Braşov.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.