Hotărârea nr. 313/2015

Neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, Piaţa Sfatului nr. 8, ap. 6 B şi 6 D, deţinut de Militaru Mariana, (fostă Macovei) şi Macovei Sorin Tony prin curator special Militaru Cantemir Florin.

 

HOTĂRÂREA Nr.  313

din data de  30  iunie  2015

 

 

 

Privind: neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, Piaţa Sfatului nr. 8, ap. 6 B şi 6 D, deţinut de Militaru Mariana,  (fostă Macovei) şi Macovei Sorin Tony prin curator special Militaru Cantemir Florin;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30  iunie  2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 46.806/2015, privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, Piaţa Sfatului nr. 8, ap 6 B şi 6 D, deţinut de Militaru Mariana, (fostă Macovei) şi Macovei Sorin Tony prin curator special Militaru Cantemir Florin;

Având în vedere prevederile art. 4, alin. 4 din Legea nr. 422/2001 privind „protejarea monumentelor istorice” completată şi modificată prin Legea nr. 259/2006 şi adresa nr. 69/8 din 13.02.2015, a Ministerului Culturii, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Braşov;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 9, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

Articol unic. Consiliul Local al Municipiului Braşov nu-şi exercită dreptul de preemţiune pentru cumpărarea imobilului, înscris în C.F. nr. 130435 C1-U7, cad. 130435 C1-U7, respectiv C.F. nr. 130435 C1-U9, cad. 130435 C1-U9, situat în Braşov, Piaţa Sfatului nr. 8, ap. 6 B şi 6 D, deţinut de Militaru Mariana, (fostă Macovei) şi Macovei Sorin Tony prin curator special Militaru Cantemir Florin.