Hotărârea nr. 312/2015

Neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Lungă nr. 97, ap. 2, deţinut de Gal Iosif.

 

HOTĂRÂREA Nr. 312

din data de  30  iunie  2015

 

 

 

Privind: neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Lungă nr. 97, ap. 2, deţinut de Gal Iosif;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 iunie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 46.831/2015, privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov,            str. Lungă nr. 97, ap. 2, deţinut de Gal Iosif;

Având în vedere prevederile art. 4, alin. 4 din Legea nr. 422/2001 privind „protejarea monumentelor istorice” completată şi modificată prin Legea nr. 259/2006 şi adresa nr. 255/20 din 19.05.2015, a Ministerului Culturii, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Braşov;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 9, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

 

Articol unic. Consiliul Local al Municipiului Braşov nu-şi exercită dreptul de preemţiune pentru cumpărarea imobilului, înscris în C.F. nr. 14861, nr. top. (232, 233/1/a)/II, situat în Braşov, str. Lungă nr. 97, ap. 2, deţinut de Gal Iosif.