Hotărârea nr. 311/2015

Trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenurilor având categoria de folosinţă drum, înscrise în C.F. nr. 138560 Braşov, nr. cadastral 138560, C.F. nr. 138561 Braşov, nr. cadastral 138561, C.F. nr. 138562 Braşov, nr cadastral 138562, C.F. nr. 138563 Braşov, nr cadastral 138563, C.F. nr. 138564 Braşov, nr. cadastral 138564, C.F. nr. 138565 Braşov, nr. cadastral 138565, C.F. nr. 138553 Braşov, nr. cadastral 138553, C.F. nr. 138555 Braşov, nr. cadastral 138555, C.F. nr. 138533 Braşov, nr. cadastral 138533, C.F. nr. 138539 Braşov, nr. cadastral 138539.

 

HOTĂRÂREA Nr. 311

din data de  30  iunie  2015

 

 

 

Privind: trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenurilor având  categoria de folosinţă drum, înscrise în C.F. nr. 138560 Braşov, nr. cadastral 138560, C.F. nr. 138561 Braşov, nr. cadastral 138561, C.F. nr. 138562 Braşov, nr cadastral 138562, C.F. nr. 138563 Braşov, nr cadastral 138563, C.F. nr. 138564 Braşov, nr. cadastral 138564, C.F. nr. 138565 Braşov, nr. cadastral 138565, C.F. nr. 138553 Braşov, nr. cadastral 138553, C.F. nr. 138555 Braşov, nr. cadastral 138555, C.F. nr. 138533 Braşov, nr. cadastral 138533, C.F. nr. 138539 Braşov, nr. cadastral 138539;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 iunie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 47.271/2015, privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenurilor având categoria de folosinţă drum;

Având în vedere art. 553, alin. 2, coroborat cu art. 562, alin. 2 din noul Cod Civil şi art. 3,  alin. 1 şi art. 7, lit. d din Legea privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia nr. 213/1998;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. c, art. 115, alin. 1, lit. b şi art. 121, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară, a terenurilor având categoria de folosinţă drum, înscrise în C.F. nr. 138560 Braşov, nr. cadastral 138560, C.F. nr. 138561 Braşov, nr cadastral 138561, C.F. nr. 138562 Braşov, nr cadastral 138562, C.F. nr. 138563 Braşov, nr cadastral 138563, C.F.     nr. 138564 Braşov nr. cadastral 138564, C.F. nr. 138565 Braşov nr. cadastral 138565, C.F.  nr. 138553 Braşov, nr. cadastral 138553, C.F. nr. 138555 Braşov, nr. cadastral 138555, C.F. nr. 138533 Braşov, nr. cadastral 138533, C.F. nr. 138539 Braşov, nr. cadastral 138539, conform Declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate asupra terenului, a S.C. Prima Heights S.R.L., autentificată sub nr. 732 din 28 mai 2015, de Societatea Profesională Notarială Gonţea Ion - Gonţea Ionuţ Dan Mircea.

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.