Hotărârea nr. 310/2015

Trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum, înscris în C.F. nr. 138834 Braşov, nr. cadastral 138834.

 

HOTĂRÂREA Nr. 310

din data de  30 iunie  2015

 

 

 

Privind: trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum, înscris în C.F. nr. 138834 Braşov, nr. cadastral 138834;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 iunie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 47.960/2015, privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum;

Având în vedere art. 553, alin. 2, coroborat cu art. 562, alin. 2 din noul Cod Civil şi art. 3,  alin. 1 şi art. 7, lit. d din Legea privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia nr. 213/1998;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. c, art. 115, alin. 1, lit. b şi art. 121, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară, a terenului având categoria de folosinţă drum, înscris în C.F. nr. 138834 Braşov, nr. cadastral 138834, conform Declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate asupra terenului, a d-lui Siminică Ioan şi a d-nei Siminică Maria, autentificată sub nr. 1228 din 10 iunie 2015, de Societatea Profesională Notarială Drăguşin Emil şi Roşu Ramona - Elena.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.