Hotărârea nr. 307/2015

Acceptarea donaţiei nr. 625/2015 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenurilor având categoria de folosinţă drum, donate de Popa Mircea - Marin.

 

HOTĂRÂREA Nr. 307

din data de  30 iunie  2015

 

 

 

Privind: acceptarea donaţiei nr. 625/2015 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenurilor având categoria de folosinţă drum, donate de Popa Mircea - Marin;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 iunie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 47.257/2015, privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum;

Având în vedere art. 3, alin. 1 şi art. 7, lit. d din Legea privind bunurile proprietate publică          nr. 213/1998;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. c, art. 115, alin. 1, lit. b şi art. 121, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se acceptă oferta de donaţie a d-lui Popa Mircea - Marin, autentificată sub nr. 625 din 15 mai 2015, de Societatea Profesională „Pro Veritas”.

 

 

Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară, a terenurilor având categoria de folosinţă drum, înscrise în C.F. nr. 108514 Braşov, nr. top. 9394/1/2/1/1/2/4/1/f, C.F. nr. 107893 Braşov, nr. top. (9394/1/1/3, 9391/1/2/3)/2 şi C.F. nr. 114395 Braşov, nr. top. 9390/1/2/2, 9390/1/3/2, conform ofertei de donaţie nr. 625 din 15 mai 2015, a d-lui Popa Mircea - Marin, autentificată de Societatea Profesională „Pro Veritas”.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.