Hotărârea nr. 306/2015

Acceptarea donaţiei nr. 2295/2015 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum, donat de Szanto Daniel şi Szanto Lucica - Mariana.

 

HOTĂRÂREA Nr. 306

din data de  30 iunie  2015

 

 

 

 

Privind: acceptarea donaţiei nr. 2295/2015 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum,  donat de Szanto Daniel şi Szanto Lucica - Mariana;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 iunie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 47.250/2015, privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum;

Având în vedere art. 3, alin. 1 şi art. 7, lit. d din Legea privind bunurile proprietate publică nr. 213/1998;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. c, art. 115, alin. 1, lit. b şi art. 121, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se acceptă oferta de donaţie a d-lui Szanto Daniel şi a d-nei Szanto Lucica - Mariana, autentificată sub nr. 2295 din 27 mai 2015, de Biroul Individual Notarial Bojan Elena Luminiţa.

 

 

Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară, a terenului având categoria de folosinţă drum, înscris în C.F.            nr. 106289 Braşov, nr. top. 10973/13/1/1, conform ofertei de donaţie nr. 2295 din 27 mai 2015, a d-lui Szanto Daniel şi a d-nei Szanto Lucica - Mariana, autentificată de Biroul Individual Notarial Bojan Elena Luminiţa.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.