Hotărârea nr. 303/2015

Documentaţia de urbanism “P.U.D. - Construire ansamblu de cinci locuinţe individuale înşiruite, strada Dihamului f.n., Braşov”, având ca iniţiator/beneficiar S.C. Scala Construcţii S.A. Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr.  303

din data de  30 iunie  2015

 

 

 

Privind: documentaţia de urbanism “P.U.D. - Construire ansamblu de cinci locuinţe individuale înşiruite, strada Dihamului f.n., Braşov”, având ca iniţiator/beneficiar S.C. Scala Construcţii S.A. Braşov;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 iunie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 49.316/2015, prin care s-a propus analizarea şi aprobarea documentaţiei “P.U.D. - Construire ansamblu de cinci locuinţe individuale înşiruite, str. Dihamului f.n., Braşov”, având ca iniţiator/beneficiar S.C. Scala Construcţii S.A. Braşov;

Luând în considerare Hotărârea nr. 14/2015 a Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi urbanism prin care s-a avizat documentaţia de urbanism “P.U.D. - Construire ansamblu de cinci locuinţe individuale înşiruite, str. Dihamului f.n., Braşov”;

Văzând Raportul nr. 48.011din 22.06.2015 întocmit de Direcţia Arhitect Şef privind parcurgerea procedurii de informare şi consultare a publicului, privind fundamentarea documentaţiei de urbanism “P.U.D. – Construire ansamblu de cinci locuinţe individuale înşiruite, str. Dihamului f.n., Braşov”;

Având în vedere prevederile art. 25, alin. 1, art. 45, lit. c, art. 48, art. 50 şi art. 56, alin. 1 şi alin. 4 din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. c art. 45, alin. 2, lit. e şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă documentaţia de urbanism “P.U.D. - Construire ansamblu de cinci locuinţe individuale înşiruite, str. Dihamului f.n., Braşov”, având ca iniţiator/beneficiar S.C. Scala Construcţii S.A. Braşov, întocmită de către B.I.A. Nicolae Tulban, arh Mihai Fanciali.

 

 

Art. 2. Perioada de valabilitate a documentaţiei P.U.D. este de 2 ani de la data aprobării.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.