Hotărârea nr. 302/2015

Modificarea H.C.L. nr. 586/2014, prin care s-a aprobat documentaţia şi indicatorii tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii „Modernizare Piaţa de Miercuri” din municipiul Braşov.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 302

din data de  30 iunie  2015

 

 

 

Privind: modificarea H.C.L. nr. 586/2014, prin care s-a aprobat documentaţia şi indicatorii tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii  Modernizare Piaţa de Miercuri” din municipiul Braşov;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 iunie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale  Serviciului Investiţii din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrate cu nr. 48.800/2015, prin care s-a propus modificarea H.C.L. nr. 586/2014, prin care s-a aprobat documentaţia şi indicatorii tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii „Modernizare Piaţa de Miercuri” din municipiul Braşov;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 28/2008, privind aprobarea conţinutului - cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, precum şi prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. d, art. 45, alin. 2, lit. e şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă modificarea articolului 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 586 din 27 noiembrie 2014, prin care s-a aprobat documentaţia şi indicatorii tehnico - economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii „Modernizare Piaţa de Miercuri” din municipiul Braşov, care va avea următorul conţinut:

Art. 1. Se aprobă documentaţia şi indicatorii tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii „Modernizare Piaţa de Miercuri” din municipiul Braşov după cum urmează:

-  Valoare totală:                        - 2.688.242,91 lei (598.957,91 Euro )

-  din care C+M:                  - 2.232.581,02 lei (497.433,50 Euro )

Notă: Curs Euro = 4,4882 lei din data de 18.06.2015“

 

 

Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 586 din 27 noiembrie 2014 prin care s-a aprobat documentaţia şi indicatorii tehnico - economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii „Modernizare Piaţa de Miercuri” din municipiul Braşov, astfel modificată şi completată va fi republicată.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

    

HOTĂRÂREA Nr.  586 din data de 27 noiembrie 2014

Republicată conform H.C.L. nr.  302 din data de 30 iunie 2015

 

 

 

 

Privind: aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico - economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii Modernizare Piaţa de miercuri” din municipiul Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 noiembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Investiţi din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrate cu nr. 98.317/2014, prin care s-a propus aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de „Modernizare Piaţa de miercuri” din municipiul Braşov;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului - cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, precum şi prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. d şi art. 45, alin. 2, lit. e din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă documentaţia şi indicatorii tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii „Modernizare Piaţa de Miercuri” din municipiul Braşov după cum urmează:

-  Valoare totală:             - 2.688.242,91 lei (598.957,91 Euro )

-  din care C+M:                  - 2.232.581,02 lei (497.433,50 Euro )

Notă: Curs Euro = 4,4882 lei din data de 18.06.2015

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.