Hotărârea nr. 301/2015

Modificarea H.C.L. nr. 574/2011, republicată, prin care s-au aprobat documentaţia şi indicatorii tehnico-economici aferenţi realizării investiţiei „Managementul informatizat al sistemului de transport în comun”.

 

HOTĂRÂREA Nr. 301

din data de  30 iunie  2015

 

 

 

Privind: modificarea H.C.L. nr. 574/2011, republicată, prin care s-au aprobat documentaţia şi indicatorii tehnico-economici aferenţi realizării investiţiei „Managementul informatizat al sistemului de transport în comun”;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 iunie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de Specialitate ale Serviciului Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor, înregistrate cu nr. 47.642/2015, prin care s-a propus modificarea H.C.L. nr. 574/2011, republicată, prin care s-au aprobat documentaţia şi indicatorii tehnico-economici aferenţi realizării investiţiei „Managementul informatizat al sistemului de transport în comun”;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului - cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

Văzând şi prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 4, lit. d, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 574 din 22 septembrie 2011, republicată, care va avea următorul conţinut:

            „Se aprobă studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici aferenţi realizării investiţiei „Managementul informatizat al sistemului de transport în comun” după cum urmează:

Valoare totală proiect:                        - 31.596.105,53 lei (7.110.634,75 Euro) cu TVA

 Valoare totală de deviz:                     - 24.926.723,99 lei (5.609.704,97 Euro) fără TVA

 din care C+M:                                     -  1.691.925,00 lei (380.764,04 Euro) fără TVA

Notă: Curs Inforeuro: iunie 2015: 4,4435 RON

 

 

Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 574 din 22 septembrie 2011, republicată, astfel modificată va fi republicată.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  574   din data de  22 septembrie 2011

Republicată conform H.C.L. nr. 634/2011 şi conform H.C.L. nr. 301 din 30 iunie 2015

 

 

 

Privind: aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării investiţieiManagementul informatizat al sistemului de transport în comun în Municipiul Braşov”;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 22 septembrie 2011;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de Specialitate ale Serviciului Informatic, înregistrate cu nr. 67.579 din 19.09.2011, prin care s-a propus aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării investiţiei „Managementul informatizat al sistemului de transport în comun în Municipiul Braşov”;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 28/2008, privind aprobarea conţinutului - cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, văzând şi prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 4, lit. d şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

           Art. 1. Se aprobă studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici aferenţi realizării investiţiei       

            „Managementul informatizat al sistemului de transport în comun după cum urmează:

Valoare totală proiect:                        - 31.596.105,53 lei (7.110.634,75 Euro) cu TVA

Valoare totală de deviz:            - 24.926.723,99 lei (5.609.704,97 Euro) fără TVA

 din care C+M:                              -  1.691.925,00 lei (380.764,04 Euro) fără TVA

Notă: Curs Inforeuro: iunie 2015: 4,4435 RON

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.