Hotărârea nr. 300/2015

Modificarea H.C.L. nr. 573 /2011, republicată, prin care s-a aprobat proiectul şi cheltuielile legate de proiectul „Managementul informatizat al sistemului de transport în comun”.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  300

din data de  30 iunie  2015

 

 

 

Privind: modificarea H.C.L. nr. 573 /2011, republicată, prin care s-a aprobat proiectul şi cheltuielile legate de proiectul „Managementul informatizat al sistemului de  transport în comun”;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 iunie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor, înregistrate cu nr. 47.641/2015, prin care s-a propus modificarea H.C.L. nr. 573/2011, prin care s-a aprobat proiectul şi cheltuielile legate de proiectul Managementul informatizat al sistemului de transport în comun” şi a resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale;

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 1294 din 07.10.2008 şi Ordinului nr. 3296 din 07.11.2008, privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie ,,Planuri integrate de dezvoltare urbană”, axa prioritară ,,Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere” din cadrul Programului operaţional regional 2007 - 2013;

Văzând şi prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. e, art. 45, alin. 2, lit. d şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 573 din 22 septembrie 2011, republicată, prin care s-au aprobat proiectul şi cheltuielile legate de proiectul „Managementul informatizat al sistemului de transport în comun”, care va avea următorul conţinut:

,,Se aprobă cofinanţarea Municipiului Braşov pentru proiectul „Managementul informatizat al sistemului de transport în comun”, cu suma de 400.967,06 lei, reprezentând 2 % din cheltuielile eligibile ale proiectului.”

 

Art. 2. Se aprobă modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 573 din 22 septembrie 2011, republicată, prin care s-au aprobat proiectul şi cheltuielile legate de proiectul „Managementul informatizat al sistemului de transport în comun”, care va avea următorul conţinut:

Se aprobă suportarea de către Municipiul Braşov a cheltuielilor neeligibile ale proiectului, în valoare de 5.445.817,27 lei şi TVA în valoare 6.101.935,24 lei, precum şi a oricăror costuri suplimentare care vor surveni în perioada implementării proiectului.”

 

Art. 3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 573 din 22 septembrie 2011, republicată, rămân neschimbate.

 

Art. 4. Hotărârea Consiliului Local nr. 573 din 22 septembrie 2011, republicată, astfel modificată, va fi republicată.

 

Art. 5. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 573 din data de  22 septembrie 2011

Republicată conform H.C.L. nr. 633/2011 şi conform H.C.L. nr. 300 din 30 iunie 2015

 

 

 

 

Privind: aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul „Managementul  informatizat al sistemului de transport în comun în Municipiul Braşov”;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 22 septembrie 2011;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Informatic, înregistrate cu nr. 67.577 din 19.09.2011, prin care s-a propus aprobarea proiectului „Managementul informatizat al sistemului de transport în comun în Municipiul Braşov” şi a resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale;

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 1.294 din 7.10.2008 şi ale Ordinului nr. 3.296 din 7.11.2008, privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, axa prioritară „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere” din cadrul Programului operaţional regional 2007 - 2013;

Văzând şi prevederile Legii nr. 273/2006, privind Finanţele Publice Locale;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. e şi art. 45, alin. 2, lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă proiectul cu titlul „Managementul informatizat al sistemului de transport în comun în Municipiul Braşov”, în valoare totală de 31.596.105,53 lei (inclusiv TVA), în vederea depunerii pentru finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional Axa prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere.

 

Art. 2. Se aprobă cofinanţarea Municipiului Braşov pentru proiectul „Managementul informatizat al sistemului de transport în comun”, cu suma de 400.967,06 lei, reprezentând  2 % din cheltuielile eligibile ale proiectului.

 

Art. 3. Se aprobă suportarea de către Municipiul Braşov a cheltuielilor neeligibile ale proiectului, în valoare de 5.445.817,27 lei şi TVA în valoare de 6.101.935,24 lei, precum şi a oricăror costuri suplimentare care vor surveni în perioada implementării proiectului.

 

Art. 4. Se aprobă asigurarea de către Municipiul Braşov a sumelor necesare pentru acoperirea contribuţiei din fondurile structurale în cadrul proiectului, sume care vor fi cheltuite în avans de către Municipiul Braşov până la rambursarea cheltuielilor de către Autoritatea de Management.

 

Art. 5. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.