Hotărârea nr. 30/2015

Decontarea din bugetul local al Municipiului Braşov a cheltuielilor sportive pentru deplasarea elevilor Liceului cu Program Sportiv Braşov la concursuri organizate de federaţiile sportive de specialitate în anul 2015.

HOTĂRÂREA Nr.  30

din data de  9  februarie  2015

 

 

Privind: decontarea din bugetul local al Municipiului Braşov a cheltuielilor sportive pentru deplasarea elevilor Liceului cu Program Sportiv Braşov la concursuri organizate de federaţiile sportive de specialitate în anul 2015;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 9 februarie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Buget - C.F.P. din cadrul Direcţiei Economice, înregistrate cu nr. 7.736/2015, prin care s-a propus decontarea din bugetul local al Municipiului Braşov a cheltuielilor sportive pentru deplasarea elevilor Liceului cu Program Sportiv Braşov la concursuri organizate de federaţiile sportive de specialitate în anul 2015;

Având în vedere prevederile art. 105, pct. 1 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, pct. 21 din O.U.G. nr. 117 din 23.12.2013 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011; art. 6, pct. 7, art. 21 şi art. 69 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, H.G. nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, lit. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 1, 5 şi 6, art. 45, alin. 1 şi alin. 2, lit. a, art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă decontarea din bugetul local al Municipiului Braşov a cheltuielilor sportive aferente participării elevilor Liceului cu Program Sportiv Braşov la concursurile organizate de federaţiile sportive de specialitate, în anul 2015, în sumă de 50 mii lei, detaliate conform anexei nr. 1.

 

Art. 2. Indicatorii de performanţă ce urmează a se atinge de către elevii Liceului cu Program Sportiv Braşov, urmare a participării la aceste competiţii sportive se regăsesc în anexa nr. 2.

 

Art. 3. Modalităţile de promovare a imaginii Municipiului Brasov, în calitate de finanţator a proiectelor sportive, se regăsesc în anexa nr. 3.

 

Art. 4. Liceul cu Program Sportiv Braşov va prezenta trimestrial împreună cu situaţiile financiar - contabile, situaţia justificativă privind participarea la campionate şi prezentarea rezultatelor obţinute comparativ cu valorile şi indicatorii de performanţă aprobaţi.

 

Art. 5. Natura cheltuielilor sportive şi cuantumul acestora este cel stabilit prin H.G. nr. 1447/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Art. 6. Primarul Municipiului Braşov, Liceul cu Program Sportiv Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.