Hotărârea nr. 3/2015

Aprobarea bilanţului termoenergetic pentru activităţile de transport şi distribuţie a energiei termice ale S.C. Tetkron S.R.L. Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr. 3

din data de  15  ianuarie  2015

 

 

 

Privind: aprobarea bilanţului termoenergetic pentru activităţile de transport şi  distribuţie a energiei termice ale S.C. Tetkron S.R.L. Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 15 ianuarie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de Specialitate ale S.C. Tetkron S.R.L., înregistrate cu nr. 2.895/2015, prin care se motivează şi se susţine necesitatea aprobării bilanţului termoenergetic pentru activităţile de transport şi distribuţie a energiei termice ale S.C. Tetkron S.R.L. Braşov;

Văzând Bilanţul Energetic pentru activităţile de transport şi distribuţie a energiei termice ale S.C. TETKRON S.R.L. Braşov, realizat de către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie-ICEMENERG BUCUREŞTI,

Ţinând cont de Avizul 227864/16.12.2014 prin care Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - ANRSC a avizat Bilanţul Energetic pentru activităţile de transport şi distribuţie a energiei termice ale S.C. Tetkron S.R.L. Braşov precum şi valorile pierderilor reale şi a pierderilor tehnologice de energie termică,

Văzând şi Procesul - Verbal al şedinţei Consiliului de administraţie al S.C. Tetkron S.R.L. din data de 08.01.2015, prin care acesta şi-a însuşit bilanţul termoenergetic;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului de Administraţie al S.C. TETKRON S.R.L. nr. 3 din 13.01.2015, înregistrată sub nr. 44 din 13.01.2015, prin care consiliul de administraţie a aprobat bilanţul termoenergetic pentru activităţile de transport şi distribuţie a energiei termice ale S.C. Tetkron S.R.L. Braşov;

Luând în consideraţie prevederile Hotărârii Adunării Generale a Asociaţilor S.C. Tetkron S.R.L. nr. 2 din 15.01.2015 prin care s-a aprobat bilanţul termoenergetic pentru activităţile de transport şi distribuţie a energiei termice ale S.C. Tetkron S.R.L. Braşov;

Văzând şi  prevederile art. 35, alin. 1, lit. e din Legea nr. 325/2006, a serviciului public de alimentare cu energie termică;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. a, lit. d, alin. 3, lit. c, alin. 6, lit. a, pct. 14, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă Bilanţul Termoenergetic pentru Activităţile de Transport şi Distribuţie a Energiei Termice ale S.C. Tetkron S.R.L. Braşov, conform anexei.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi S.C. Tetkron S.R.L vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.