Hotărârea nr. 299/2015

Acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov doamnei Doina Cornea.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  299

din data de  30 iunie  2015

 

 

 

 

Privind: acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov  doamnei Doina Cornea;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 iunie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Relaţii Externe, Turism şi Evenimente din cadrul Direcţiei Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente, înregistrate cu      nr. 44.821/2015, prin care s-a propus acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov doamnei Doina Cornea;

           Având în vedere H.C.L. nr. 76/1995, prin care s-a aprobat Regulamentul de Acordare a Titlului de Cetăţean de Onoare;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4, 5 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 8, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se acordă titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov, doamnei Doina Cornea, în semn de recunoaştere pentru întreaga sa activitate.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.