Hotărârea nr. 297/2015

Aprobarea dizolvării şi lichidării Asociaţiei „Comitetul de Organizare a Festivalului Olimpic al Tineretului European (F.O.T.E) - Ediţia de Iarnă 2013”.

 

HOTĂRÂREA Nr.  297

din data de  30 iunie  2015

 

 

 

Privind: aprobarea dizolvării şi lichidării Asociaţiei „Comitetul de Organizare a  Festivalului Olimpic al Tineretului European (F.O.T.E) - Ediţia de Iarnă 2013”;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 iunie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Relaţii Externe, Turism şi Evenimente din cadrul Direcţiei Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente, înregistrate cu nr. 47.706/2015, prin care s-a propus aprobarea dizolvării şi lichidării Asociaţiei „Comitetul de Organizare a Festivalului Olimpic al Tineretului European (F.O.T.E) - Ediţia de Iarnă 2013”;

Având în vedere prevederile cap. 9, art. 54, alin. 1, lit. c, art. 57 şi art. 61, alin. 2 din O.G. nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile precum şi ale art. 5, alin. 3 şi art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

Luând în consideraţie şi prevederile cap. 8, art. 57 din Statutul Asociaţiei „Comitetul de Organizare a Festivalului Olimpic al Tineretului European (F.O.T.E) - Ediţia de Iarnă 2013”;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 1, alin. 7, lit. a, alin. 9, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei „Comitetul de Organizare a Festivalului Olimpic al Tineretului European (F.O.T.E) - Ediţia de Iarnă 2013”.

 

               Art. 2. Se împuterniceşte reprezentantul asociatului Municipiul Braşov în Adunarea generală a Asociaţiei „Comitetul de Organizare a Festivalului Olimpic al Tineretului European (F.O.T.E) - Ediţia de Iarnă 2013” să aprobe dizolvarea şi lichidarea asociaţiei.

 

Art. 3. Dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei „Comitetul de Organizare a Festivalului Olimpic al Tineretului European (F.O.T.E) - Ediţia de Iarnă 2013” se va face în conformitate cu Statutul asociaţiei şi a prevederilor legale în vigoare.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.