Hotărârea nr. 296/2015

Aprobarea revocării H.C.L. nr. 349/2012, prin care s-a aprobat aderarea Municipiului Braşov la Asociaţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului din Judeţul Braşov.

HOTĂRÂREA Nr.  296

din data de  30 iunie  2015

 

 

 

Privind: aprobarea revocării H.C.L. nr. 349/2012, prin care s-a aprobat aderarea Municipiului Braşov la Asociaţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea  Turismului din Judeţul Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 iunie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Relaţii Externe, Turism şi Evenimente din cadrul Direcţiei Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente, înregistrate cu  nr. 47.517/2015, prin care s-a propus aprobarea revocării H.C.L. nr. 349/2012, prin care s-a propus aderarea Municipiului Braşov la Asociaţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului din Judeţul Braşov;

Constatând că H.C.L. nr. 349/2012 nu a fost dusă la îndeplinire din motive independente de voinţa asociatului Municipiul Braşov iar acesta nu a dobândit calitatea de asociat în Asociaţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului din Judeţul Braşov;

Având în vedere prevederile O.G. nr. 26/2000, privind asociaţiile şi fundaţiile precum şi ale art. 5, alin. 3 şi art. 35 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 1, alin. 7, lit. a, alin. 9, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 349 din 24 august 2012, prin care s-a aprobat aderarea Municipiului Braşov la Asociaţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului din Judeţul Braşov.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.