Hotărârea nr. 295/2015

Aprobarea retragerii Municipiului Braşov din calitatea de membru al Asociaţiei A.V.E.C. - Alianţa Oraşelor Europene de Cultură.

 

HOTĂRÂREA Nr. 295

din data de  30 iunie  2015

 

 

 

Privind: aprobarea retragerii Municipiului Braşov din calitatea de membru al Asociaţiei A.V.E.C. - Alianţa Oraşelor Europene de Cultură;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 iunie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Relaţii Externe, Turism şi Evenimente din cadrul Direcţiei Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente, înregistrate cu nr. 47.905/2015, prin care s-a propus aprobarea retragerii Municipiului Braşov din calitatea de membru al Asociaţiei A.V.E.C. - Alianţa Oraşelor Europene de Cultură;

Având în vedere prevederile O.G. nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile precum şi ale art. 5, alin. 3 şi art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

Văzând şi prevederile art. 7 din Statutul Asociaţiei conform căruia calitatea de membru se pierde prin demisia celui interesat adresată în scris preşedintelui;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 1, alin. 7, lit. a, alin. 9, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă retragerea Municipiului Braşov din calitatea de membru al Asociaţiei A.V.E.C. - Alianţa Oraşelor Europene de Cultură.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.