Hotărârea nr. 292/2015

Modificarea H.C.L. nr. 204/2013 prin care s-a aprobat Organigrama şi Statul de funcţii ale Filarmonicii Braşov.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 292

din data de  30 iunie  2015

 

 

Privind: modificarea H.C.L. nr. 204/2013 prin care s-a aprobat Organigrama şi  Statul de funcţii ale Filarmonicii Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 iunie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Filarmonicii Braşov, înregistrate cu nr. 46.828/2015, prin care s-a propus modificarea Statului de funcţii al Filarmonicii Braşov;

Văzând dispoziţiile Legii nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 6 din Legea - cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, art. 4, alin. 1 din O.G. nr. 21/2007, privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, aprobată prin Legea nr. 353/2007, precum şi Ordinul Ministrului Culturii şi Patrimoniului Naţional nr. 2132/09.03.2011 pentru aprobarea Criteriilor privind aplicarea prevederilor cap. VI, lit. B din anexa nr. IV la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. a, d, alin. 3, lit. b, alin. 6, lit a, pct. 4, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Filarmonicii Braşov, aprobat prin H.C.L. nr. 204 din 31 mai 2013, Anexa 2, după cum urmează:

- se transformă postul de solist concertist, studii medii, treapta I în post de solist concertist, studii superioare, grad I A.

 

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 204 din 31 mai 2013, rămân neschimbate.

 

Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 204 din 31 mai 2013, astfel cum a fost modificată, va fi republicată.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi Filarmonica Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 204 din data de  31 mai 2013

Republicată conform H.C.L. nr. 305/2013; H.C.L. nr. 543/2013; H.C.L. nr. 66/2014; H.C.L. nr. 172/2014; H.C.L. nr. 497/2014¸ H.C.L. nr. 218/2015 şi conform H.C.L. nr.  292 din 30 iunie 2015

 

 

 

 

Privind: aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Filarmonicii Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 mai 2013;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Filarmonicii Braşov, înregistrate cu nr. 35.763/2013, prin care s-a propus aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Filarmonicii Braşov;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale (actualizată); Legii nr. 53/2003, Codul muncii republicată, cu modificările şi completările ulterioare; art. 6 din Legea - cadru nr. 284/2010, privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice; art. 4, alin. 1 din O.G. nr. 21/2007, privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, aprobată prin Legea nr. 353/2007; Legii nr. 283/2011, privind aprobarea O.U.G. nr. 80/2010, pentru completarea art. 11 din O.U.G. nr. 37/2008, privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. a, d, alin. 3, lit. b, alin. 6, lit. a, pct. 4 şi art. 45, alin. 1din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă Organigrama Filarmonicii Braşov, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Se aprobă Statul de funcţii al Filarmonicii Braşov, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Filarmonica Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.