Hotărârea nr. 291/2015

Modificarea şi completarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov, aprobat prin H.C.L. nr. 113/2013.

 

HOTĂRÂREA Nr. 291

din data de  30 iunie  2015

 

 

 

Privind: modificarea şi completarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al  Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov, aprobat prin H.C.L. nr. 113/2013;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 iunie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor, înregistrate cu nr. 46.387/2015, prin care se propune aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov;

Având în vedere prevederile O.G. nr. 84/2001, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 2104/2004 pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile de dimensionare a numărului de funcţii din aparatul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, constituirea patrimoniului şi managementul resurselor umane, financiare şi materiale, cu modificările şi completările ulterioare;

Ţinând seama şi de avizul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, dat în conformitate cu prevederile art. 4, alin. (1) din H.G. nr. 2104/2004;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 3 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. b, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 113 din 29 martie 2013, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 113 din 29 martie 2013 prin care s-a aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov, astfel modificată şi completată, va fi republicată.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 113 din data de  29 martie 2013

Republicată conform H.C.L. nr. 291 din data der 30 iunie 2015

 

 

 

 

Privind: aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 martie 2013;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov, înregistrate sub nr. 20.149/2013, prin care se propune aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov;

Având în vedere prevederile O.G. nr. 84/2001, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile H.G nr. 2104/2004, pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile de dimensionare a numărului de funcţii din aparatul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, constituirea patrimoniului şi managementul resurselor umane, financiare şi materiale, cu modificările şi completările ulterioare;

Ţinând seama şi de avizul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, dat în conformitate cu prevederile art. 4, alin. (1) din H.G. nr. 2104/2004;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 3 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 3, lit. b şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Începând cu data prezentei se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 387 din 17 iunie 2011, privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.