Hotărârea nr. 29/2015

Utilizarea excedentului anilor precedenţi aferent instituţiilor publice finanţate în anul 2015 din bugetul Municipiului Braşov.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 29

din data de  9  februarie  2015

 

 

 

Privind: utilizarea excedentului anilor precedenţi aferent instituţiilor publice finanţate în anul 2015 din bugetul Municipiului Braşov;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 9 februarie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Buget - C.F.P. din cadrul Direcţiei Economice, înregistrate cu nr. 6.599 din 27.01.2015, privind utilizarea excedentului anilor precedenţi aferent instituţiilor publice finanţate în anul 2015 din bugetul Municipiului Braşov;

Având în vedere prevederile art. 70 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; art. 57 din OMFP nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora; OMFP nr. 1780 din 19.12.2014 privind aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2014;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr.1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 4, lit. a şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale        nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă ca excedentul anilor precedenţi pentru instituţiile publice finanţate în anul 2015 din bugetul Municipiului Braşov, care au înfiinţate activităţi susţinute integral din venituri proprii sau care se finanţează din venituri proprii şi subvenţii, să rămână la dispoziţia acestora.

 

Art. 2. Se aprobă utilizarea excedentului anilor precedenţi pentru instituţiile publice care au înfiinţate activităţi finanţate integral din venituri proprii, conform anexei nr. 1 parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 3. Se aprobă utilizarea excedentului anilor precedenţi pentru instituţiile publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii, conform anexei nr. 2 parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.