Hotărârea nr. 288/2015

Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Servicii Sociale Braşov.

HOTĂRÂREA Nr. 288

din data de  30 iunie  2015

 

 

 

 

Privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Servicii Sociale Braşov;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 iunie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, înregistrate cu nr. 49.118/2015, prin care s-a propus modificarea şi completarea H.C.L. nr. 95/2013, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Servicii Sociale Braşov;

Având în vedere art. 112, art. 113, alin. 1, alin. 3 şi alin. 5 din Legea nr. 292 din 20.12.2011 a asistenţei sociale, art. 2 şi art. 3, alin. 1 din Anexa 1 la Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a serviciului public de asistenţă socială cuprinsă în H.G. nr. 90/2003 cu modificările şi completările ulterioare, art. 2, art. 3, art. 7 şi art. 8 din H.G. nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale cu modificările şi completările ulterioare, art. 12, alin. 1 şi art. 50 ^2 alin. 1, alin. 2 şi alin. 4 din O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.L. nr. 37/09.02.2015 privind reorganizarea Centrului pentru Persoane fără Adăpost din instituţie publică, cu personalitate juridică, în serviciu în cadrul Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, H.C.L. nr. 38/09.02.2015 privind reorganizarea Căminului pentru Persoane Vârstnice din instituţie publică, cu personalitate juridică, în serviciu în cadrul Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, H.C.L. nr. 39/09.02.2015 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov şi H.C.L. nr. 71/2003 republicată, privind înfiinţarea şi organizarea Direcţiei de Servicii Sociale Braşov;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. b, alin. 6, lit. a, pct. 2, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 95 din 29 martie 2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, se abrogă.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Servicii Sociale Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.