Hotărârea nr. 287/2015

Modificarea H.C.L. nr. 39 din 9.02.2015, privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr.  287

din data de  30 iunie  2015

 

 

 

Privind: modificarea H.C.L. nr. 39 din 9.02.2015, privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 iunie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, înregistrate cu nr. 49.233/2015, prin care s-a propus aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov;

Având în vedere art. 112, art. 113, alin. 1, alin. 3, alin. 5 din Legea nr. 292/20.12.2011 a asistenţei sociale, art. 2 şi art. 3, alin. 1 din Anexa 1 la H.G. nr. 90/2003, cu modificările şi completările ulterioare, art. 39, alin. 2, lit. a, art. 40, alin. 1, lit. a şi lit. b şi art. 41, alin. 1 şi alin. 3,  lit. b-e din Legea nr. 53/2003, Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 112, alin. 1 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. XVI, alin. 2 din Cartea II, Titlul I din Legea nr. 161/2003 cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. b, alin. 6, lit. a, pct. 2, art. 45, alin. 1 şi  art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Începând cu data de 01.07.2015 se aprobă modificarea Organigramei Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, aprobată prin H.C.L. nr. 39 din 09.02.2015, după cum urmează:

a) Din subordinea directorului general adjunct trece în subordinea directorului general serviciul Protecţia Socială a Copilului şi Familiei.

b) Centrul de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc Astra trece din subordinea directorului general adjunct în subordinea directă a Şefului serviciului Protecţia Socială a Copilului şi Familiei.

c) Din subordinea directorului general trec în subordinea directorului general adjunct următoarele structuri organizatorice: Serviciul Contabilitate, Financiar, Buget, serviciul Administrativ, SSM, PSI, Căminul pentru Persoane Vârstnice, Centrul de Îngrijire Temporară, Serviciul Asistenţă Medicală în Unităţi de Învăţământ, Centrul pentru Persoane fără Adăpost, Serviciul Ajutoare comunitare şi Centrul de îngrijire socio-medicală Sfântul Nicolae.

 

Art. 2. Începând cu data de 01.07.2015 se aprobă modificarea Statului de funcţii al Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, aprobat prin H.C.L. nr. 39 din 09.02.2015, după cum urmează:

a) Un post de inspector de specialitate SI trece din cadrul serviciului Protecţia Socială a Persoanelor cu Dizabilităţi în cadrul serviciului Contabilitate, Financiar, Buget.

b)  Un post de inspector de specialitate SI trece din cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice în cadrul serviciului Protecţia Socială a Persoanelor cu Dizabilităţi.

c) Un post de inspector de specialitate SII trece din cadrul serviciului Juridic, Relaţii cu publicul, Achiziţii în cadrul serviciului Contabilitate, Financiar, Buget.

d) În cadrul Centrului de îngrijire temporară:

- Un post vacant de asistent medical PL se transformă în post de asistent medical PL debutant.

- Un post vacant de asistent medical S se transformă în post de asistent medical S debutant.

e) În cadrul serviciului Ajutoare comunitare două posturi de asistent social S se transformă în două posturi de asistent social debutant. 

f) În cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice:

- Un post vacant de asistent medical S principal se transformă în post de asistent medical PL principal.

- Un post vacant de asistent medical S principal se transformă în post de asistent medical S.

- Un post de paznic se transformă în post de portar.

g) În cadrul compartimentului Asistenţă Medicală Comunitară:

- Un post vacant de asistent medical PL se transformă în post de asistent medical PL debutant.

 

 

Art. 3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 39 din 9.02.2015, rămân neschimbate.

 

 

Art. 4. Hotărârea Consiliului Local nr. 39 din 9.02.2015, astfel modificată, va fi republicată.

 

 

Art. 5. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Servicii Sociale Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  39 din data de  9  februarie 2015

Republicată conform H.C.L. nr.  287 din 30 iunie 2015

 

 

 

 

Privind: aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 9 februarie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, înregistrate cu nr. 9.555/2015, prin care s-a propus aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov;

Constatând că prin H.C.L. nr. 37 din 9 februarie 2015 şi H.C.L. nr. 38 din 9 februarie 2015, Centrul pentru persoane fără adăpost Braşov şi Căminul pentru persoane vârstnice Braşov, au fost reorganizate din instituţii cu personalitate juridică în servicii în cadrul Direcţiei de Servicii Sociale Braşov;

Având în vedere art. 112, art. 113 alin. 1, alin. 3, alin. 5 din Legea nr. 292 din 20.12.2011 a asistenţei sociale, art. 2 şi art. 3, alin. 1 din Anexa 1 la H.G. nr. 90/2003 cu modificările şi completările ulterioare; cap. V, art. 173 din Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicată cu modificările şi completările ulterioare; art. 64, alin. 2, art. 65, alin. 1 şi alin. 2, art. 91, alin. 2, lit. a, art. 100, alin. 1 şi alin. 2 şi art. 112, alin. 1 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici republicată cu modificările şi completările ulterioare, art. 26, alin. 1, 2, 3 şi 5 şi cap. II, lit. L, art. 4, alin. 1 din Legea nr. 284/2010, privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, art. 3, alin. 5 din O.U.G. nr. 83 din 12.12.2014 cu modificările şi completările ulterioare privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice,         art. XVI, alin. 2 din Cartea II, Titlul I din Legea nr. 161/2003 cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. a, lit. d, alin. 3, lit. b, alin. 6, lit. a, pct. 2, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Începând cu data de 01.04.2015 se aprobă Organigrama Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Începând cu data de 01.04.2015 se aprobă Statul de funcţii al Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 3. Începând cu data de 01.04.2015 se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr. 94 din 29.03.2013, republicată.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Servicii Sociale Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.