Hotărârea nr. 286/2015

Modificarea H.C.L. nr. 559 din 20.12.2012 prin care s-a aprobat finanţarea nerambursabilă din bugetul Municipiului Braşov a proiectelor sportive.

 

HOTĂRÂREA Nr.  286

din data de  30 iunie  2015

 

 

 

Privind: modificarea H.C.L. nr. 559 din 20.12.2012 prin care s-a aprobat finanţarea nerambursabilă din bugetul Municipiului Braşov a proiectelor sportive;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 iunie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Buget - C.F.P. din cadrul Direcţiei Economice, înregistrate cu nr. 48.820/2015, privind modificarea H.C.L. nr. 559 din 20.12.2012, prin care s-a aprobat finanţarea nerambursabilă din bugetul Municipiului Braşov, a proiectelor sportive;

Văzând H.C.L. nr. 559 din 20.12.2012 prin care s-a aprobat finanţarea nerambursabilă din bugetul Municipiului Braşov, a proiectelor sportive, republicată;

Având în vedere prevederile art. 21, pct. b şi art. 69 din Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, precum şi a Ordinul Agenţiei Naţionale pentru Sport nr. 130/2006 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramură de sport;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 6, art. 45, alin. 2, lit. a şi art. 115, alin. 1,         

lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea Ghidului solicitanţilor aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 559 din 20 decembrie 2012, privind finanţarea nerambursabilă din bugetul Municipiului Braşov, a proiectelor sportive, în sensul eliminării din conţinutul cap. “Cheltuieli eligibile” pc. 11 “Alte drepturi”, alin. 4, a sintagmei „la sporturile individuale”.

 

 

Art. 2. Celelalte prevederi ale Ghidului solicitantului rămân neschimbate.

 

 

Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 559 din 20 decembrie 2012, prin care s-a aprobat finanţarea nerambursabilă din bugetul Municipiului Braşov a proiectelor sportive, se va republica.

 

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 559 din data de  20  decembrie 2012

Republicată conform H.C.L. nr. 263 /2013; H.C.L. nr. 322/2013 şi

conform H.C.L. nr. 286 din 30 iunie 2015

 

 

 

 

Privind: aprobarea finanţării nerambursabile din bugetul Municipiului Braşov a  proiectelor sportive;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 20 decembrie 2012;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei Economice, Serviciul Buget - CFP, înregistrate sub nr. 92.145 din 12.12.2012, privind aprobarea finanţării nerambursabile din bugetul Municipiului Braşov, a proiectelor sportive;

Având în vedere prevederile Legii nr. 69/2000, a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare; Legii nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, precum şi a Ordinul Agenţiei Naţionale pentru Sport nr. 130/2006, privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramură de sport;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 6, lit. a, pct. 6 şi art. 45, alin. 2, lit. a din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă finanţarea nerambursabilă din bugetul Municipiului Braşov a proiectelor sportive, conform Ghidului solicitantului anexat, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Se aprobă ca preşedinţii comisiilor nr. 1 şi 5 ai Consiliului Local, sau înlocuitorii desemnaţi de aceştia să îndeplinească funcţia de preşedinţi ai comisiilor de evaluare a proiectelor sportive şi de soluţionare a contestaţiilor.

 

Art. 3. Începând cu data de 1 ianuarie 2013 se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr. 777 din 21 decembrie 2011.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.