Hotărârea nr. 285/2015

Aprobarea rectificării bugetului Municipiului Braşov - iunie 2015.

HOTĂRÂREA Nr. 285

din data de  30  iunie  2015

 

 

 

 

Privind: aprobarea rectificării bugetului Municipiului Braşov - iunie 2015;

 

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 iunie 2015;

Analizând, Raportul Ordonatorului Principal de Credite privind aprobarea bugetului rectificat al Municipiului Braşov, pe anul 2015, înregistrat sub nr. 49.270 din 26.06.2015;

Având în vedere prevederile art. 19, alin. 2 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, actualizată; art. 5, alin. 3 şi 6 din Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, Legea nr. 571/2003, privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare, Legea nr. 69/2010, privind responsabilitatea fiscal - bugetară, republicată;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 4, lit. a, art. 45, alin. 2, lit. a şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă bugetul local rectificat al Municipiului Braşov în sumă de 707.897,35 mii lei la partea de venituri şi 751.112,59 mii lei la partea de cheltuieli, astfel:

- pentru secţiunea de funcţionare veniturile sunt în sumă de 461.376,55 mii lei, iar cheltuielile sunt în sumă de 464.889,72 mii lei.

- pentru secţiunea de dezvoltare veniturile sunt în sumă de 246.520,80 mii lei, iar cheltuielile sunt în sumă de 286.222,87 mii lei.

Detalierea fiecărei secţiuni a bugetului local pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate se regăseşte în anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Se aprobă bugetul rectificat al instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local în sumă de 55.001,08 mii lei la partea de venituri şi 59.979,92 mii lei la partea de cheltuieli, astfel:

           - pentru secţiunea de funcţionare veniturile sunt în sumă de 51.163 mii lei, iar cheltuielile sunt în sumă de 55.889,92 mii lei;

- pentru secţiunea de dezvoltare veniturile sunt în sumă de 3.838,08 mii lei, iar cheltuielile sunt în sumă de 4.090 mii lei.

            Detalierea fiecărei secţiuni a bugetului instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate se regăseşte în anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 3. Se aprobă bugetul rectificat al fondurilor externe nerambursabile pe anul 2015 în sumă de 458 mii lei la partea de venituri şi 458 mii lei la partea de cheltuieli.

            Bugetul prezintă venituri şi cheltuieli aferente secţiunii de dezvoltare.

Detalierea pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate se regăseşte în anexa nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre;

  

 

Art. 4. Se aprobă bugetul rectificat de venituri şi cheltuieli al instituţiilor şi serviciilor publice, finanţate din bugetul Municipiului Braşov astfel:

Direcţia Fiscală Braşov                                                                                - anexa nr. 4

Serviciul Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov                    - anexa nr. 5

Teatrul „Sică Alexandrescu” Braşov                                                             - anexa nr. 6

Teatrul de Copii “Arlechino” Braşov                                                             - anexa nr. 7

Opera Braşov                                                                                                 - anexa nr. 8

Direcţia de Servicii Sociale Braşov                                                             - anexa nr. 9

Direcţia de Servicii Sociale Braşov - Căminul pentru Persoane

Vârstnice Braşov                                                                                 - anexa nr. 10

Serviciul Public Administrare Creşe Braşov                                       - anexa nr. 11

Grădina Zoologică Braşov                                                                         - anexa nr. 12

Grădiniţele nr. 18, 33, 34                                                        - anexele nr. 13.01 - 13.03

Şcolile Gimnaziale nr. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12,

13, 14, 15, 19, 25, 27, 30                                                        - anexele nr. 14.01 - 14.16

Colegiul “Emil Racoviţă” Braşov                                                             - anexa nr. 15.01

Colegiul “Nicolae Titulescu” Braşov                                                             - anexa nr. 15.02

Colegiul de Ştiinţe “Grigore Antipa” Braşov                                                 - anexa nr. 15.03

Colegiul Naţional de Informatică “Grigore Moisil” Braşov             - anexa nr. 15.04

Colegiul Naţional „Andrei Bârseanu” Braşov                                                 - anexa nr. 15.05

Colegiul Naţional “Andrei Şaguna” Braşov                                                 - anexa nr. 15.06

Colegiul Naţional “Aprily Lajos” Braşov                                     - anexa nr. 15.07

Colegiul Naţional „Dr. Ioan Meşotă Braşov                                     - anexa nr. 15.08

Colegiul Naţional “Unirea” Braşov                                                             - anexa nr. 15.09

Colegiul Tehnic Maria Băiulescu Braşov                                                 - anexa nr. 15.10

Colegiul Tehnic ”Mircea Cristea„ Braşov                                                - anexa nr. 15.11

Colegiul Tehnic „Remus Răduleţ” Braşov                                                 - anexa nr. 15.12

Colegiul Tehnic “Transilvania” Braşov                                                          - anexa nr. 15.13

Colegiul Tehnic de Transporturi Braşov                                                 - anexa nr. 15.14

Liceul „Andrei Mureşanu” Braşov                                                             - anexa nr. 15.15

Liceul cu Program Sportiv Braşov                                                 - anexa nr. 15.16

Liceul de Arte Plastice "Hans Mattis - Teutsch" Braşov                         - anexa nr. 15.17

Liceul de Muzică "Tudor Ciortea" Braşov                                     - anexa nr. 15.18

Liceul Teoretic “Johanes Honterus” Braşov                                     - anexa nr. 15.19

Liceul Tehnologic Silvic „Dr. Nicolae Rucăreanu” Braşov                         - anexa nr. 15.20

Şcoala Profesională Germană Kronstadt Braşov                                     - anexa nr. 15.21

 

Art. 5. Se aprobă Programul de investiţii publice al Municipiului Braşov, cu finanţare din bugetul local şi bugetul instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, conform anexelor nr. 16.01 - 16.02, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 6. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.