Hotărârea nr. 283/2015

Acceptarea donaţiei nr. 660/2015 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum, donat de Ioniţă Ioan, Ioniţă Florentina Ica, S.C. Scala Construcţii S.A., Constantin Marius Florin, Constantin Marilena Georgeta, Constantin Răzvan, Cernica Dumitru Emilian şi Mark Aranka identică cu Cernica Aranka.

 

HOTĂRÂREA Nr. 283

din data de  28  mai  2015

 

 

 

Privind: acceptarea donaţiei nr. 660/2015 şi trecerea în domeniul public al  Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum, donat de Ioniţă Ioan, Ioniţă Florentina Ica, S.C. Scala Construcţii S.A., Constantin Marius Florin, Constantin Marilena Georgeta, Constantin Răzvan, Cernica Dumitru Emilian şi Mark Aranka identică cu Cernica Aranka;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 mai 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 41.447/2015, privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum;

Având în vedere art. 3, alin. 1 şi art. 7, lit. d din Legea privind bunurile proprietate publică nr. 213/1998;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. c, art. 115, alin. 1, lit. b şi art. 121, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se acceptă oferta de donaţie a d-lui Ioniţă Ioan, a d-nei Ioniţă Florentina Ica, S.C. Scala Construcţii S.A., a d-lui Constantin Marius Florin, a d-nei Constantin Marilena Georgeta, a d-lui Constantin Răzvan, a d-lui Cernica Dumitru Emilian şi a d-nei Mark Aranka identică cu Cernica Aranka, autentificată sub nr. 660 din 27.05.2015, de Biroul Individual Notarial Crăcuţ Cleopatra Luminiţa.

 

Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară, a terenului având categoria de folosinţă drum, înscris în C.F. nr. 111592 Braşov, nr. cadastral. 10422/2/2/5, conform ofertei de donaţie nr. 660 din 27.05.2015 a d-lui Ioniţă Ioan, a d-nei Ioniţă Florentina Ica, S.C. Scala Construcţii S.A., a  d-lui Constantin Marius Florin, a d-nei Constantin Marilena Georgeta, a d-lui Constantin Răzvan, a d-lui Cernica Dumitru Emilian şi a d-nei Mark Aranka identică cu Cernica Aranka, autentificată de Biroul Individual Notarial Crăcuţ Cleopatra Luminiţa.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.