Hotărârea nr. 282/2015

Acceptarea donaţiei nr. 659/2015 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum, donat de Ioniţă Ioan, Ioniţă Florentina Ica, S.C. Scala Construcţii S.A., S.C. Macaveiu Consult S.R.L. şi Cernica Dumitru Emilian.

 

HOTĂRÂREA Nr.  282

din data de  28  mai  2015

 

 

 

 

Privind: acceptarea donaţiei nr. 659/2015 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum, donat de Ioniţă Ioan, Ioniţă Florentina Ica, S.C. Scala Construcţii S.A., S.C. Macaveiu Consult S.R.L. şi Cernica Dumitru Emilian;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 mai 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 41.439/2015, privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum;

Având în vedere art. 3, alin. 1 şi art. 7, lit. d din Legea privind bunurile proprietate publică nr. 213/1998;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. c, art. 115, alin. 1, lit. b şi art. 121, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se acceptă oferta de donaţie a d-lui Ioniţă Ioan, a d-nei Ioniţă Florentina Ica, S.C. Scala Construcţii S.A., S.C. Macaveiu Consult S.R.L. şi a d-lui Cernica Dumitru Emilian, autentificată sub nr. 659 din 27.05.2015, de Biroul Individual Notarial Crăcuţ Cleopatra Luminiţa.

 

Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară, a terenului având categoria de folosinţă drum, înscris în C.F. nr. 128849 Braşov, nr. cadastral 10422/2/2/6, conform ofertei de donaţie nr. 659/27.05.2015 a   d-lui Ioniţă Ioan, d-nei Ioniţă Florentina Ica, S.C. Scala Construcţii S.A., S.C. Macaveiu Consult S.R.L. şi d-lui Cernica Dumitru Emilian, autentificată de Biroul Individual Notarial Crăcuţ Cleopatra Luminiţa.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.