Hotărârea nr. 281/2015

Completarea H.C.L. nr. 3/2003, republicată, prin care s-a aprobat darea în folosinţă gratuită a unor bunuri aflate în proprietatea Municipiului Braşov către Judeţul Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr. 281

din data de  28  mai  2015

 

 

 

Privind: completarea H.C.L. nr. 3/2003, republicată, prin care s-a aprobat darea în folosinţă gratuită a unor bunuri aflate în proprietatea Municipiului Braşov către Judeţul Braşov;

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 mai 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 40.683/2015, prin care se propune completarea H.C.L. nr. 3/2003, republicată, prin care s-a aprobat darea în folosinţă gratuită a unor bunuri aflate în proprietatea Municipiului Braşov, către Judeţul Braşov;

Având în vedere H.C.L. nr. 3/2003 republicată, prin care s-a aprobat darea în folosinţă gratuită a unor bunuri aflate în proprietatea Municipiului Braşov, către Judeţul Braşov;

Ţinând cont de C.F. nr. 125144 Braşov, nr. top. 6743/1/1/3 (teren şi construcţii Calea Bucureşti nr. 2), C.F. nr. 111680 Braşov, nr. cad. 111680 (teren şi construcţii str. Olteţ nr. 2) şi C.F. nr. 111683 Braşov, nr. cad. 111683 (teren-parc str. Olteţ nr. 2);

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 3 din 27 ianuarie 2003, republicată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 107 din 7 aprilie 2003, articolul 1, care va avea următorul conţinut:

„Se aprobă darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 49 de ani, către Judeţul Braşov şi administrarea Consiliului Judeţean Braşov, a terenurilor şi clădirilor înscrise la poziţiile nr. 434, 435, 436, 474, 475, ce fac parte din cap. "H" al "Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Braşov", astfel:

Nr.

crt

Nr. poziţie

"inventar"

Denumire bun

elemente   de identificare

Înscris în

1

434      

Spital Judeţean - Staţionar Astra                

Calea Bucureşti

nr. 2

C.F. nr. 125144 Braşov,

nr. top. 6743/1/1/3

2

435 

Spitalul Judeţean - clădire,magazie şi garaj Spital Astra

Calea Bucureşti

nr. 2

3

436   

Spitalul Municipal - clădire Spital Astra

Calea Bucureşti

nr. 2

4

474     

Spitalul Municipal Bv.-Clădire Spital Tractorul

Str. Olteţ nr. 2

C.F. nr. 111680 Braşov,

nr. cad. 111680

5

475       

Spital Municipal Parc                

Str. Olteţ nr. 2

C.F. nr. 111683 Braşov,

 nr. cad. 111683

Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 3 din 27 ianuarie 2003, republicată, astfel modificată, va fi republicată.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  3 din data de  27 ianuarie 2003

Republicată conform H.C.L. nr. 107/2003 şi conform H.C.L. nr. 281 din data de

28 mai 2015

 

 

 

 

 

Obiect: darea în  folosinţă gratuită a unor bunuri aflate în proprietatea  Mun. Braşov, către Judeţul Braşov;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 ianuarie 2003;

Analizând Expunerea de motive nr. 2.022/2002, înregistrată la Serviciul Public Patrimoniu, privind darea în folosinţă gratuită a unor bunuri aflate în proprietatea Mun. Braşov către Judeţul Braşov;

În temeiul art. 38, alin. 2, lit. f, art. 126 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 49 de ani, către Judeţul Braşov şi administrarea Consiliului Judeţean Braşov, a terenurilor şi clădirilor înscrise la poziţiile nr. 434, 435, 436, 474, 475, ce fac parte din cap. "H" al "Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Braşov", astfel:

Nr.

crt.

Nr. poziţie

"inventar"

Denumire bun

Elemente   de identificare

Înscris în

1

434      

Spital Judeţean - Staţionar Astra                

Calea Bucureşti

nr. 2

C.F. nr. 125144 Braşov,

nr. top. 6743/1/1/3

2

435 

Spitalul Judeţean - clădire,magazie şi garaj Spital Astra

Calea Bucureşti

nr. 2

3

436   

Spitalul Municipal - clădire Spital Astra

Calea Bucureşti

nr. 2

4

474     

Spitalul Municipal Bv.-Clădire Spital Tractorul

Str. Olteţ nr. 2

C.F. nr. 111680 Braşov,

nr. cad. 111680

5

475       

Spital Municipal Parc                

Str. Olteţ nr. 2

C.F. nr. 111683 Braşov,

 nr. cad. 111683

 

Art. 2. Destinaţia imobilelor menţionate la art. 1 este de Spital de Urgenţă.

 

Art. 3. În cazul schimbării destinaţiei stabilite conform art. 2, a imobilelor descrise la art. 1, folosinţa gratuită încetează.

 

Art. 4. Actuala structură funcţională a Spitalului Municipal precum şi secţiile existente nu pot fi desfiinţate ori modificate decât cu acordul Consiliului Local.

 

Art. 5. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov ce va avea ca obiect înfiinţarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Braşov.