Hotărârea nr. 28/2015

Aprobarea bugetului Municipiului Braşov pe anul 2015.

 

HOTĂRÂREA Nr.  28

din data de  9  februarie  2015

 

 

 

Privind: aprobarea bugetului Municipiului Braşov pe anul 2015;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 9 februarie 2015;

Analizând Raportul Ordonatorului Principal de Credite privind aprobarea bugetului Municipiului Braşov pe anul 2015, înregistrat sub nr. 9.343 din 05.02.2015;

Având în vedere prevederile art. 19, alin. 1 şi art. 26, alin. 4 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, art. 4, lit. b, art. 5, alin. 3 şi 6 şi     art. 7 din Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186 din 29.12.2014, Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 69/2010 privind responsabilitatea fiscal - bugetară;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 4, lit. a şi art. 45, alin. 2, lit. a din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă bugetul local al Municipiului Braşov pe anul 2015 în sumă de 700.900,56 mii lei la partea de venituri şi 744.115,80 mii lei la partea de cheltuieli, astfel:

- pentru secţiunea de funcţionare veniturile sunt în sumă de 458.343,55 mii lei, iar cheltuielile sunt în sumă de 461.856,72 mii lei.

- pentru secţiunea de dezvoltare veniturile sunt în sumă de 242.557,01 mii lei, iar cheltuielile sunt în sumă de 282.259,08 mii lei.

Detalierea fiecărei secţiuni a bugetului local pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate se regăseşte în anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Se aprobă bugetul instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local pe anul 2015 în sumă de 50.586,08 mii lei la partea de venituri şi 53.083,40 mii lei la partea de cheltuieli, astfel:

- pentru secţiunea de funcţionare veniturile sunt în sumă de 46.748,00 mii lei, iar cheltuielile sunt în sumă de 48.993,40 mii lei.

- pentru secţiunea de dezvoltare veniturile sunt în sumă de 3.838,08 mii lei, iar cheltuielile sunt în sumă de 4.090,00 mii lei.

Detalierea fiecărei secţiuni a bugetului instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate se regăseşte în anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 3. Se aprobă bugetul centralizat al fondurilor externe nerambursabile pe anul 2015 în sumă de 90 mii lei la partea de venituri şi 90 mii lei la partea de cheltuieli.

Bugetul prezintă venituri şi cheltuieli aferente secţiunii de dezvoltare.

Detalierea pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate se regăseşte în anexa nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

  

Art. 4. Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice, finanţate din bugetul Municipiului Braşov, pe anul 2015, astfel:

Direcţia Fiscală Braşov                                                                                    - anexa nr. 4

Serviciul Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov                         - anexa nr. 5

Poliţia Locală Braşov                                                                         - anexa nr. 6

Direcţia de Tineret şi Sport Braşov                                                    - anexa nr. 7

Teatrul „Sică Alexandrescu” Braşov                                                             - anexa nr. 8

Teatrul de Copii “Arlechino” Braşov                                                             - anexa nr. 9

Filarmonica Braşov                                                                              - anexa nr. 10

Opera Braşov                                                                                                 - anexa nr. 11

Direcţia de Servicii Sociale Braşov, inclusiv Centrul pentru

Persoane fără Adăpost                                                                          - anexa nr. 12

Direcţia de Servicii Sociale Braşov - Căminul pentru Persoane

Vârstnice Braşov                                                                                 - anexa nr. 13

Serviciul Public Administrare Creşe Braşov                                       - anexa nr. 14

Serviciul Public Administrare Pieţe Braşov                                         - anexa nr. 15

Grădina Zoologică Braşov                                                                         - anexa nr. 16

Serviciul Public de Gestionare a Animalelor Braşov                                     - anexa nr. 17

Grădiniţele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 , 10, 11, 12, 13, 14, 15,

17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34                    - anexele nr. 18.01. - 18.29.

Şcolile Gimnaziale nr. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12,

13, 14, 15, 19, 25, 27, 30                                                        - anexele nr. 19.01. - 19.16.

Colegiul “Emil Racoviţă” Braşov                                                             - anexa nr. 20.01.

Colegiul “Nicolae Titulescu” Braşov                                                             - anexa nr. 20.02.

Colegiul de Ştiinţe “Grigore Antipa” Braşov                                                 - anexa nr. 20.03.

Colegiul Naţional de Informatică “Grigore Moisil” Braşov             - anexa nr. 20.04.

Colegiul Naţional „Andrei Bârseanu” Braşov                                                 - anexa nr. 20.05.

Colegiul Naţional “Andrei Şaguna” Braşov                                                 - anexa nr. 20.06.

Colegiul Naţional “Aprily Lajos”  Braşov                                                 - anexa nr. 20.07.

Colegiul Naţional „Dr.Ioan Meşotă Braşov                                     - anexa nr. 20.08.

Colegiul Naţional “Unirea” Braşov                                                             - anexa nr. 20.09.

Colegiul Tehnic Maria Băiulescu Braşov                                                 - anexa nr. 20.10.

Colegiul Tehnic ”Mircea Cristea„ Braşov                                                - anexa nr. 20.11.

Colegiul Tehnic „Remus Răduleţ” Braşov                                                 - anexa nr. 20.12.

Colegiul Tehnic “Transilvania” Braşov                                                             - anexa nr. 20.13.

Colegiul Tehnic de Transporturi Braşov                                                 - anexa nr. 20.14.

Liceul „Andrei Mureşanu” Braşov                                                             - anexa nr. 20.15.

Liceul cu Program Sportiv Braşov                                                 - anexa nr. 20.16.

Liceul de Arte Plastice "Hans Mattis-Teutsch" Braşov                         - anexa nr. 20.17.

Liceul de Muzică "Tudor Ciortea" Braşov                                     - anexa nr. 20.18.

Liceul Teoretic “Johanes Honterus” Braşov                                     - anexa nr. 20.19.

Liceul Tehnologic Silvic „Dr. Nicolae Rucăreanu” Braşov                         - anexa nr. 20.20.

Şcoala Profesională Germană Kronstadt Braşov                                     - anexa nr. 20.21.

 

Art. 5. Se aprobă Programul de investiţii publice al Municipiului Braşov, cu finanţare din bugetul local şi bugetul instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, conform anexelor         nr. 21.01. - 21.04., care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 6. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.