Hotărârea nr. 278/2015

Constituirea Comisiei de negociere cu potenţiali parteneri în vederea identificării unei soluţii pentru continuarea investiţiei „Aeroport Internaţional Braşov - Ghimbav”.

 

HOTĂRÂREA Nr.  278

din data de  28  mai  2015

 

 

 

Privind: constituirea Comisiei de negociere cu potenţiali parteneri în vederea identificării unei soluţii pentru continuarea investiţiei „Aeroport  Internaţional Braşov - Ghimbav”;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 mai 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate sub nr. 40.329/2015, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Braşov a dispune asupra aprobării constituirii unei Comisii de negociere cu potenţiali parteneri în vederea identificării unei soluţii pentru continuarea investiţiei „Aeroport Internaţional Braşov - Ghimbav”;

Văzând şi adresa nr. 5.664 din 15.05.2015, înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub nr. 37.542 din 18.05.2015 prin care, Consiliul Judeţean Braşov solicită Municipiului Braşov să comunice o scrisoare de intenţie în privinţa participării Municipiului Braşov la continuarea investiţiei “Aeroport Internaţional Braşov - Ghimbav” şi să dispună constituirea unei comisii la nivelul Primăriei Municipiului Braşov care să aibă abilitatea să negocieze cu potenţiali parteneri aspecte de asociere şi de colaborare juridică, economică, financiară, patrimonială ori de altă natură pentru implementarea proiectului „ Aeroport Internaţional Braşov - Ghimbav”;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 14, art. 17, art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. d, alin. 6, pct. 11, alin. 7, lit. a, art. 45,               alin. 2, lit. d, f şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă constituirea Comisiei de negociere cu potenţiali parteneri în vederea identificării unei soluţii pentru continuarea investiţiei “Aeroport Internaţional Braşov - Ghimbav”.

 

Art. 2. Comisia de negociere va avea următoarea componenţă:

a) membrii Comisiei  de specialitate nr. 1 pentru buget, finanţe, investiţii, studii, prognoze şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Braşov şi membrii Comisiei de specialitate nr. 5 - juridică şi administraţie publică locală, păstrarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, ale Consiliului Local al Municipiului Braşov.

b) 5 (cinci) reprezentanţi din aparatul de specialitate al primarului, desemnaţi prin dispoziţie de primar.

 

Art. 3. Comisia astfel constituită, este competentă să angajeze negocieri cu toţi potenţialii parteneri pentru continuarea investiţiei “Aeroport Internaţional Braşov - Ghimbav”, va analiza toate aspectele de asociere şi de colaborare juridică, economică, financiară, patrimonială ori de altă natură pentru realizarea acestui proiect, urmând ca în urma discuţiilor şi concluziilor rezultate să formuleze propuneri pentru a fi înaintate deliberativului spre aprobare.

 

Art. 4. Comisia de negociere îşi va desfăşura activitatea până la momentul în care, potenţialii parteneri interesaţi să participe la continuarea şi finalizarea investiţiei “Aeroport Internaţional Braşov - Ghimbav”, vor încheia un acord sau act administrativ prin care se vor stabili condiţiile, termenii, cotele de participare şi modalitatea de continuare şi finalizare a investiţiei.

 

Art. 5. Primarul Municipiului Braşov şi consilierii locali desemnaţi vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.