Hotărârea nr. 276/2015

Revocarea H.C.L. nr. 78/2014, privind exercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Dealul Cetăţii nr. 5, deţinut de S.C. ARO PALACE S.A.

 

HOTĂRÂREA Nr.  276

din data de  28  mai  2015

 

 

 

Privind: revocarea H.C.L. nr. 78/2014, privind exercitarea dreptului de preemţiune  pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Dealul Cetăţii nr. 5,  deţinut de S.C. ARO PALACE S.A.;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 mai 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 40.417/2015, privind revocarea H.C.L. nr. 78/2014, privind exercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Dealul Cetăţii nr. 5, deţinut de S.C. ARO PALACE S.A.;

Având în vedere referatul Direcţiei Juridice de Administraţie Publică Locală nr. 40.354 din 25.05.2015;

Văzând adresa Consiliului Judeţean Braşov nr. 8.156/2015;

Ţinând cont de H.C.L. nr. 181/2015, prin care s-a revocat H.C.L. nr. 323/2014;

Având în vedere prevederile art. 4, alin. 4 din Legea nr. 422/2001 privind „protejarea monumentelor istorice” completată şi modificată prin Legea nr. 259/2006;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 9, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

Art. 1. Consiliul Local al Municipiului Braşov aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 78 din 28 februarie 2014, privind exercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Dealul Cetăţii nr. 5, identificat prin C.F. nr. 130755, nr. top. 2068/1/2, deţinut de S.C. ARO PALACE S.A.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri