Hotărârea nr. 274/2015

Vânzarea terenului - cale de acces situat în Braşov, Calea Făgăraşului, către Tordai Alexandru şi Tordai Eva.

 

HOTĂRÂREA Nr. 274

din data de  28  mai  2015

 

 

 

 

Privind: vânzarea terenului - cale de acces situat în Braşov, Calea Făgăraşului,  către Tordai Alexandru şi Tordai Eva;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 mai 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 40.258/2015, privind vânzarea terenului - cale de acces situat în Braşov, Calea Făgăraşului, către Tordai Alexandru şi Tordai Eva;

Având în vedere prevederile art. 1650 şi 1657 din Codul Civil, coroborat cu Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, republicată, precum şi art. 879, 880 şi 888 din Codul Civil coroborat cu Legea nr. 7/1996, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu completările şi modificările ulterioare, coroborată cu art. 79, alin. 9, 10, 11 din Ordinul nr. 700/2014 pentru aprobarea Regulamentului şi modul de întocmire al documentaţiilor cadastrale;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. b, art. 45, alin. 3, art. 115, alin. 1, lit. b şi art. 123, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea articolului 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 70 din 9 februarie 2015, care va avea următorul conţinut:

”Se aprobă vânzarea directă a terenului cu nr. top. nou 12211/a/1/1/1/11/2/1/1/1/1/1/1/2, în cotă de 379/61.345, către Tordai Alexandru şi Tordai Eva.”

 

Art. 2. Celelalte articole din Hotărârea Consiliului Local nr. 70 din 9 februarie 2015, rămân nemodificate.

 

Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 70 din 9 februarie 2015, astfel modificată, va fi republicată.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 70 din data de  9 februarie  2015

Republicată conform H.C.L. nr. 274 din data de 28 mai 2015

 

 

 

 

Privind: vânzarea terenului - cale de acces, situat în Braşov, Calea Făgăraşului, către Tordai Alexandru şi Tordai Eva;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 9 februarie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 8.715/2015, privind vânzarea terenului - cale de acces, situat în Braşov, Calea Făgăraşului, către Tordai Alexandru şi Tordai Eva;

Având în vedere Raportul de evaluare întocmit de expert evaluator ing. Marilena Vilcu şi procesul - verbal încheiat de comisia constituită în baza H.C.L. nr. 632/2006 şi Dispoziţia de Primar nr. 4790/2012;

Văzând şi prevederile art. 1650, 1657 din Codul civil, coroborat cu Legea nr. 213/1998, privind proprietatea şi regimul juridic al acestuia, republicată, precum şi art. 879, 880, 888 din Codul Civil, coroborat cu Legea nr. 7/1996, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu completările şi modificările ulterioare, coroborată cu Ordinul nr. 700/2014, pentru aprobarea Regulamentului şi modul de întocmire al documentaţiilor cadastrale;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. b, art. 45, alin. 3, art. 115, alin. 1, lit. b şi art. 123, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă dezmembrarea terenului situat în Braşov, Calea Făgăraşului f.n., înscris în C.F. nr. 125538 Braşov, cu nr. top. 12211/a/1/1/1/11/2/1/1/1/1/1/1, în suprafaţă de 61.345 m.p., conform documentaţiei topografice întocmită de expert autorizat ing Marilena Vilcu, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Se atestă apartenenţa la domeniul privat al municipiului Braşov, a terenului cu nr. top. nou 12211/a/1/1/1/11/2/1/1/1/1/1/1/2, în suprafaţă de 379 m.p.

 

Art. 3. Se aprobă vânzarea directă a terenului cu nr. top. nou 12211/a/1/1/1/11/2/1/1/1/1/1/1/2, în cotă de 379/61.345, către Tordai Alexandru şi Tordai Eva.

 

Art. 4. Preţul terenului menţionat la art. 3 în suprafaţă de 379 m.p. este de 60 Euro/m.p., respectiv 22.740 Euro şi va fi achitat în lei la cursul B.N.R. pentru ziua în care se face plata.

Preţul de vânzare va fi achitat în termen de 30 zile de la data confirmării de primire a hotărârii. În caz de neachitare la termenul de scadenţă a obligaţiei de plată către bugetul local, se datorează după acest termen majorări de întârziere în procent de 2 % din cuantumul obligaţiei principale neachitate în termen calculată pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, pentru o perioadă de maxim 60 de zile. În caz de neplată a preţului calculat cu majorări până la expirarea perioadei de majorare de 60 de zile, hotărârea va fi revocată de drept.

 

Art. 5. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.