Hotărârea nr. 271/2015

Aprobarea dreptului de superficie asupra terenului aferent locuinţelor situate în Braşov, str. Fundăturii f.n., în favoarea proprietarilor apartamentelor.

 

HOTĂRÂREA Nr.  271

din data de  28  mai  2015

 

 

 

Privind: aprobarea dreptului de superficie asupra terenului aferent locuinţelor  situate în Braşov, str. Fundăturii f.n., în favoarea proprietarilor apartamentelor;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28  mai  2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 40.368/2015, prin care s-a propus aprobarea dreptului de superficie asupra terenului aferent locuinţelor situate în Braşov, str. Fundăturii f.n., în favoarea proprietarilor apartamentelor;

Având în vedere prevederile Legii nr. 137/2011 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului si administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gh. Ionescu Siseşti” - Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr în domeniul public al Municipiului Braşov şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov;

Văzând H.C.L. nr. 172/2015 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Braşov a unor imobile situate în Braşov, str. Fundăturii;

Având în vedere prevederile art. 693, alin. 2 şi art. 888 din Codul Civil, Legea nr. 7/1996, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu completările şi modificările ulterioare; Ordinul ANCPI            nr. 700/2014;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă acordarea cu titlu gratuit a unui drept de superficie pe o perioadă de 49 ani asupra terenului aferent fiecărui apartament din blocurile de locuinţe situate în Braşov, str. Fundăturii f.n. în cotele stabilite în extrasele de carte funciara corespunzătoare fiecărui apartament, blocurile de locuinţe fiind identificate după cum urmează:

- C.F. nr. 109166 Braşov, nr. cad. 109166

- C.F. nr. 109171 Braşov, nr. cad.  109171

- C.F. nr. 109172 Braşov, nr. cad. 109172

- C.F. nr. 109201 Braşov, nr. cad. 109201

- C.F. nr. 109174 Braşov, nr. cad. 109174

- C.F. nr. 109530 Braşov, nr. cad 109530

- C.F. nr. 109176 Braşov, nr. cad. 109176

- C.F. nr. 109179 Braşov, nr. cad. 109179

- C.F. nr. 109631 Braşov, nr. cad. 109631, către proprietarii apartamentelor componente.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a  prezentei  hotărâri.